عکس های شاخه بازدید دکتر صحاف ، سرپرست اداره کل بهزیستی استان از مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن روان آسا