تاریخ : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
کد 215

فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2098003400000001

نام و نشاني مناقصه گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ارائه خدمت بکارگیری افراد تائید صلاحیت شده از طرف اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی.
فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2098003400000001
 
نام و نشاني مناقصه  گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ارائه خدمت بکارگیری افراد تائید صلاحیت شده از طرف
 اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی.
نوع تضمين شركت در مناقصه : ارائه یک فقره ضمانت نامه  بانکی یا فیش واریز به حساب سپرده بهزیستی به شماره
 حساب 2173450404003  تمرکز وجوه سپرده اداره کل بهزیستی نزد بانک ملی شعبه دارایی جنوب غرب
تبریز به  مبلغ 484/160/818/1ریال به حروف یک میلیارد و هشتصدوهجد میلیون و یکصدو شصت هزارو چهارصدو
هشتادو چهار ریال در وجه اداره کل بهزیستی استان که مهلت اعتبار آن سه ماه باشد .
شرایط مناقصه :
)متقاضی باید شخص حقوقی (موسسات غیر انتفاعی و غیر تجاری - خیریه) با موضوع فعالیت در راستای اهداف بهزیستی و دارای پروانه تاسیس معتبر با اعتبار حداقل سه ماه در روز برگزاری مناقصه،از کمسیون ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متشکله در بهزیستی استان آذربایجان شرقی با سابقه همکاری بیش از3 سال با بهزیستی و دارای عملکرد مناسب ومطلوب و نیز پشتوانه مالی باشد .
2)اشخاص حقوقی متقاضی باید کپی مصدق اسناد معتبر خود به شرح پروانه تاسیس، اساسنامه، تقاضانامه ثبتی، آخرین آگهی تغییرات اساسنامه ای و سایر تغییرات ، آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضا مجاز مندرج در روزنامه رسمی و مدارک شناسایی صاحبان امضاو رضایت از عملکرد را در پاکت "ب" ارائه نماید در غیر اینصورت پاکت (ج) مشارالیه بازگشایی نخواهد شد. تشخیص مراتب مذکور به عهده کمیسیون برگزاری مناقصهاداره کل بهزیستی استان می باشد.
3)  به استناد بند « ب» این آگهی ابتدا پاکت « الف»  حاوی سپرده شرکت در مناقصه باز می شود و سپس پاکت « ب» حاوی تصویر اسناد و مدارک مطروحه در بند فوق و در صورت احراز شرایط ، پاکت "ج"(قیمت پیشنهادی ) گشوده خواهد شد .سایر شرایط در اسناد مناقصه می باشد.
مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه :
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد با مراجعه سامانه تدارکات الکترونیک دولت  از مورخ 30/01/1398 لغایت
مورخ 11/02/1398 اقدام وجواب مناقصه و پاکتها را لغایت مورخه   22/ 02/1398 تا ساعت 14:00در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ذیل اعلام فرمایید و پاکتهاضمن ارسال از طریق سامانه به دبیرخانه اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی  تحویل ورسید دریافت نمایند.درصورت عدم تحویل پاکت( الف )به دبیرخانه پاکت (ب) بازگشایی نخواهد شد.
تاريخ و محل باز گشايي پيشنهاد هاي رسيده : گشايش پيشنهادات راس ساعت 10:30 صبح مورخ 23/02/1398 در سالن شهید احمدی روشن (طبقه 3) انجام خواهد پذيرفت .و حضور شركت كننده يا نماينده  وی در كميسيون با معرفي نامه و هماهنگي قبلي بلامانع است .
تبصره 1 : هزينه هاي كارشناسي و چاپ آگهی  به عهده برنده مناقصه مي باشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و ناقص و قلم خورده يا لاك گيري شده و مشروط و بدون سپرده  ترتيب اثر داده نخواهد شد .
مبلغ پايه ماهيانه   3030267473ريال بحروف سه میلیاردو سی میلیون و دویست وشصت وهفت هزار و چهارصدو هفتادو سه  
  ريال بمدت 12 ماه مي باشد .
  متقاضیان می توانند جهت دریافت آگهی به سایت اینترنتی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به
آدرس www. eawo . ir   و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://etend.setadiran.ir/etend مراجعه نمایند .  
                                                                                                   اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي        
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
  • ساعت 10
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh