پرسش های متداول

 فرزند پذيري  

شرايط خانواده پذيراي کودک:

 1. شرايط عمومي درخواست فرزندخواندگي، عبارت است از: تابعيت جمهوري اسلامي ايران، تبعيت از دين اسلام، گذشتن حداقل 5 سال از تاريخ ازدواج، دارا بودن حداقل 29 سال سن(براي يكي از زوجين)، گواهي پزشك دال بر ناباروري يكي از زوجين.

 

 1. ايراني، مسلمان، متعهد و معتقد به مباني اعتقادي و اسلامي، فاقد سوء پيشينه كيفري، مشهور به حسن اخلاق و داراي انسجام و توانايي و مهارت كافي در پرورش كودكان باشد.
  تبصره: براي فرزندان اقليت هاي ديني و مذهبي خانواده متقاضي از همان اقليت باشد.
 2. با توجه به سن و جنس فرزند و مدت نگهداري، خانواده متقاضي مي‌بايست نسبت به ايجاد زمينه‌هاي محرميت اقدام نموده و به اصول دقيق موازين شرعي و پرورش اسلامي متعهد باشد و بدان عمل نمايد.
 3. برخورداري اعضاء خانواده از سلامت روان و سلامت جسماني در حد ايفاي نقش مسئوليت نسبت به فرزندان و حفظ حقوق آنان ضروري است.
 4. بستگان سببي و نسبي كودك در صورت واجد شرايط بودن در اولويت تحويل كودك قرار مي‌گيرند.
 5. متقاضيان داوطلب سرپرستي غير از بستگان مي‌بايست حداقل داراي مدارك تحصيلي  ديپلم باشند.
 6. : متقاضيان سرپرستي داراي تحصيلات كارشناسي مرتبط (علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي و مددكاري) با حفظ ساير شرايط نسبت به ديگر متقاضيان در اولويت مي‌باشند.
 7. متقاضيان مي‌بايست ضمن دارا بودن انسجام خانوادگي، از شناخت، تجربه و توانايي لازم در مراقبت از كودكان برخوردار باشند.
 8. پس از پذيرش فرزندان در خانواده، تعداد اعضاي خانواده متقاضي سرپرستي نبايد از هفت نفر تجاوز نمايد.
 9. سن زن و شوهر متقاضي سرپرستي مي‌بايست حداقل 25 و حداكثر 50 سال باشد.
  تبصره: در موارد استثنايي و تنها در خصوص بستگان و با رعايت موازين كارشناسي و تاييد كميته شبه خانواده تغيير در محدوديت سني و محدوديت در تعداد اعضاي خانواده متقاضي امكان پذير مي‌باشد.
 10. خانواده متقاضيان سرپرستي مي بايست از تمكن مالي مناسب و درآمد مستمر برخوردار باشند.
 11. : اعضاء خانواده و بستگاه كودك با در نظر داشتن بند 9-8-7-5 در صورت تقاضا و تاييد نياز آنان توسط كميته امور شبه خانواده با در نظر داشتن مصالح كودك مي‌توانند مشمول مقررات مالي اين دستورالعمل شوند.
 12. خانم هاي فاقد همسر در صورت دارا بودن ساير شرايط سرپرستي با تاييد كميته شبه خانواده استان مي‌توانند سرپرستي از يك تا سه كودك دختر را عهده دار شوند.
 13. در صورتي كه كودك تحويلي به خانواده، داراي معلوليت و نيازهاي ويژه باشد (معلوليت جسمي، ذهني، يا اختلالات رفتاري) خانواده متقاضي مي بايد داراي تخصص بوده و يا دوره هاي آموزشي متناسب با نيازهاي كودك را گذرانده باشد.
 14. ارائه خدمات توانبخشي مورد نياز به كودك معلول با هماهنگي معاونت امور توانبخشي بر عهده سازمان خواهد بود

فرزندخواندگی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور چگونه امکانپذیر است؟

شما بايد به سفارت ايران، در كشوري كه اقامت داريد (در صورتي كه در امريكا زندگي مي‌كنيد به سفارت سوئيس) مراجعه نماييد. و درخواست خود را به سفارت ارائه نماييد