برچسب شده با سالن ورزش
مطالب/ واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي                            
      نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره .

يکشنبه 7 مرداد 1397