برچسب شده با شورا
مطالب/ افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی                            
      مدیرکل بهزیستی استان در دومین شورای مدیریتی این اداره کل از افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی خبر داد.
شنبه 12 آبان 1397
مطالب/ تدوین شاخصهای دستگاه دوستدار سالمند                            
      به همت کارگروه تخصصی شورای سالمندان استان آذربایجانشرقی برای نخستین بار در کشور شاخص ارزیابی دستگاه های دوستدار سالمند و چک لیست ارزیابی دستگاه دوستدار سالمند تهیه و تدوین گردید.
دوشنبه 8 مرداد 1397