برچسب شده با تقدیر
مطالب/ افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی                            
      مدیرکل بهزیستی استان در دومین شورای مدیریتی این اداره کل از افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی خبر داد.
شنبه 12 آبان 1397