برچسب شده با

برچسب شده با مناقصه

فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2098003400000001

مطالب/ فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2098003400000001

                           
      فراخوان آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 2098003400000001 نام و نشاني مناقصه گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مناقصه : مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ارائه خدمت بکارگیری افراد تائید صلاحیت شده از طرف
اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی.

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398