برچسب شده با

برچسب شده با سالنورزشمزایده

مزایده سالن ورزشی

مطالب/ مزایده سالن ورزشی

                           
      مزایده سالن ورزشی نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره

يکشنبه 20 خرداد 1397