09:24امروز : سه شنبه 15 اسفند 1402

 شناسنامه خدمات

شناسنامه و راهنمای خدمات

 
عنوان خدمت شناسه عنوان زیرخدمت بستر ارائه خدمت نظرسنجی توافقنامه سطح خدمت شناسه و فرآیند خدمت
ارائه مجوزهای واگذاری خدمات بهزیستی 13011052108 صدور، تمدید موافقت اصولی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی        
13011052109 صدور، تمدید پروانه فعالیت مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی  
13011052110 صدور، تمدید پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی  
13011052111 ابطال پروانه های مراکز و موسسات غیردولتی بهزیستی  
خدمات روزانه بهزیستی 19071053112 ارائه خدمات مشاوره روانشناختی ،ژنتیک،تحصیلی،شغلی و.. به آحاد مردم  
19091053113 ارائه حمایت های روانی اجتماعی در بحران )محب(  
19041053114 ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف  
19071053115 ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین و مناطق دارای آسیبهای اجتماعی شایع    
19011053106 ارائه خدمات توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در منزل  
19011053116 ارائه خدمات مراقبت در منزل به معلولین،سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختالل طیف اتیسم در مراکز روزانه  
19011053108 ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلوالن، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه بهزیستی  
16021053117 ارائه خدمات درمان سرپایی وابستگی به مواد در مراکز روزانه بهزیستی  
19071053118 ارائه خدمات کاهش آسیب اعتیاد در مراکز گذری بهزیستی    
خدمات شبانه روزی بهزیستی 19071054109 ارائه خدمات اقامتی بهبود و باز توانی بهزیستی به افراد با اختالل مصرف مواد    
19071054110 ارایه خدمات اقامتی اجتماع درمان مدار اعتیاد )TC)بهزیستی    
19071054111 ارایه خدمات بهزیستی در سرپناه شبانه معتادین    
19041054112 ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست)شیرخوارگان ، نوباوگان،کودکان و نوجوانان(    
19041054113 ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش بهزیستی در آستانه ترخیص به جامعه    
19041054114 انتقال فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی به خانواده )فرزندخواندگی،امین موقت(  
19011054103 ارائه خدمات توانبخشی مراقبتی به معلولان، سالمندان، بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز شبانه روزی بهزیستی  
غربالگری پیشگیرانه بروزمعلولیت 16041056102 غربالگری اضطراب کودکان 6 – 5 سال    
16021056103 غربالگری تنبلی چشم و سایر اختالالت بینایی    
16041056101 غربالگری وتشخیص افراد دارای اختلال طیف اتیسم  
16041056104 غربالگری،تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان    
16041056105 غربالگری و شناسایی افراد معلول در روستاها و شهرهای کوچک )برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه(    
احراز صالحیت دریافت خدمات حمایتی بهزیستی 19041057101 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و برق      
19011057103 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پلاک ویژه خودرو معلولین  
19041057100 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش جهت معافیت سربازی  
16011057105 تایید صلاحیت معلولین و معرفی به سازمان سنجش  
19011057106 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به بیمه سلامت  
19011057107 تایید صلاحیت افراد تحت پوشش و معرفی به سازمان فنی و حرفه ای  
19011057102 صدورکارت شناسایی معلولین  
آگاهسازی آحاد مردم در خصوص پیشگیری ازمعلولیت و آسیب های اجتماعی 19041058104 بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند)فرزندخواندگی،امین موقت(    
19071058105 ساماندهی مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه بهزیستی  
19011058106 آگاه سازی آحاد مردم از برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه    
19071058107 برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از اعتیاد بهزیستی    
19011058108 برگزاری جشنواره های هنری ملی و بین المللی معلولان      
19011058109 آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها    
آموزش جامعه هدف بهزیستی 19071059100 ارائه آموزش مهارتهای زندگی و آماده سازی شغلی به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش، اعضای خانواده آنها و گروههای همیار زنان سرپرست خانوار      
19071059101 ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده    
19071059102 ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی    
19071059103 ارائه آموزشهای پیش از ازدواج، زندگی خانواده و مهارت های زندگی      
19071059104 ارائه آموزش های عمومی درحوزه سلامت اجتماعی    
19071059105 ارائه خدمات اجتماع محور پیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی