11:21امروز : چهارشنبه 5 مهر 1402


 عکس های شاخه برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
کمیته اشتغال استانی با حضور کارشناسان اشتغال استان در شهرستان و بررسی و تائید پرونده های وام خوداشتغالی معلولان و مددجویان جلفا برگزار شد. لازم به ذکر است در این نشست حدود ۵۰ پرونده خود اشتغالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
کمیته اشتغال استانی با حضور کارشناسان اشتغال استان در شهرستان و بررسی و تائید پرونده های وام خوداشتغالی معلولان و مددجویان جلفا برگزار شد. لازم به ذکر است در این نشست حدود ۵۰ پرونده خود اشتغالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
کمیته اشتغال استانی با حضور کارشناسان اشتغال استان در شهرستان و بررسی و تائید پرونده های وام خوداشتغالی معلولان و مددجویان جلفا برگزار شد. لازم به ذکر است در این نشست حدود ۵۰ پرونده خود اشتغالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
کمیته اشتغال استانی با حضور کارشناسان اشتغال استان در شهرستان و بررسی و تائید پرونده های وام خوداشتغالی معلولان و مددجویان جلفا برگزار شد. لازم به ذکر است در این نشست حدود ۵۰ پرونده خود اشتغالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا
کمیته اشتغال استانی با حضور کارشناسان اشتغال استان در شهرستان و بررسی و تائید پرونده های وام خوداشتغالی معلولان و مددجویان جلفا برگزار شد. لازم به ذکر است در این نشست حدود ۵۰ پرونده خود اشتغالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
برگزاری کمیته اشتغال استانی در شهرستان جلفا