09:24امروز : چهارشنبه 27 تير 1403


 عکس های شاخه گزارش تصویری/ نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان تبریز رکاب زدند
نابینایان و جانبازان شرکت کننده توسط دوچرخه های دو نفره مسیر همایش را تا مصلی امام خمینی(ره) رکاب زدند. این همایش به همت موسسه فرهنگی هنری نابینایان بصیر، اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و با همکاری خانه نور، انجمن همیاران، راهنمایی و رانندگی، هلال احمر و صدا و سیما برگزار شد. به افراد شرکت کننده در همایش دوچرخه سورای جانبازان و نابینایان، به قید قرعه هدایایی اهدا شد.
نابینایان تبریز رکاب زدند