09:24امروز : پنجشنبه 30 فروردين 1403


 عکس های شاخه حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز
نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سواری در نمازجمعه تبریز شرکت کردند. نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز در بین دو نماز، با اهدای لوح سپاس، از این عزیزان قدردانی کرد.
حضور نابینایان و جانبازان شرکت کننده در همایش دوچرخه سوای در نمازجمعه تبریز