12:19امروز : دوشنبه 2 خرداد 1401


 عکس های شاخه دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
 دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان
دومین جلسه شورای اداری شهرستان در راستای پیگیری سند جامع پیشگیری از خشونت در شهرستان ورزقان برگزار شد.
دومین جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان