12:19امروز : دوشنبه 2 خرداد 1401


 عکس های شاخه بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود
فرماندار هشترود از مرکز نگهداری معلولین ذهنی موسی بن جعفر(ع) و معلولین نخاعی تحت پوشش بهزیستی شهرستان هشترود بازدید کرد.
بازدید فرماندار از مرکز نگهداری معلولین ذهنی هشترود