12:02امروز : چهارشنبه 2 فروردين 1402


 عکس های شاخه تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، در آستانه ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و روز حراست از رئیس و کارکنان حراست بهزیستی استان با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد.
تجلیل از همکاران حراست بهزیستی استان