آدرس اداره :

 تبریز- چايكنار - بلوار استاد شهريار - جنب پارك مسافر - اداره کل بهزيستي استان آذربايجان شرقي

شماره تلفنهاي تماس :

 556742 3       الي     6556745 3  

روابط عمومی سازمان :

  6556750 3

فکس :

  6556760 3  

پست صوتي سازمان (ارتباط با مدير كل) :

36556741