09:24امروز : شنبه 18 آذر 1402

آرشیو

  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(521)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دوشنبه 3 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(254)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دوشنبه 3 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(286)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دوشنبه 3 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(423)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دوشنبه 3 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(161)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

يکشنبه 2 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(150)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

يکشنبه 2 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(168)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

يکشنبه 2 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(146)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

يکشنبه 2 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(115)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

يکشنبه 2 مرداد 1401
  فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

فراخوان عمومی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

(76)

واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قنون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

يکشنبه 2 مرداد 1401