09:24امروز : شنبه 18 آذر 1402

تاریخ : سه شنبه 7 دي 1400
کد 1117

مزایده ملک در روستای کوسه لر اهر

اداره کل بهزیستی استان آذر بایجان شرقی درنظر دارد طبق تصویب نامه بند(د) تبصره (12) قانون برنامه بودجه سال 1400 کل کشور ودراجرای جز2 بند (و) تبصره 2 ، با شماره مجوز 51/80508مورخ 1400/06/02 ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) واقع در آدرس الکترونیکی ذیل بفروش برساند.
اداره کل بهزیستی استان آذر بایجان شرقی  درنظر دارد طبق تصویب نامه بند(د) تبصره (12) قانون برنامه بودجه  سال 1400  کل کشور ودراجرای جز2 بند  (و)  تبصره 2  ، با شماره  مجوز   51/80508 مورخ 1400/06/02 ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی  در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) واقع در آدرس الکترونیکی ذیل بفروش برساند.                                                                       
علاقه مندان جهت شرکت می توانند  با عضویت در سامانه ستاد ایران و دریافت کد کاربری  سامانه مذکور هم اکنون از طریق مزایده عمومی شرکت نمایند.
 

قیمت کل کارشناسی ملک برای عرصه و اعیان :2.100.000.000  ریال  تعیین شده است.

 
پلاک ثبتی اصلی و فرعی بخش مساحت(مترمربع) نشانی
ششدانگ پلاک ثبتی 49 فرعی از 147 اصلی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی مذکور قطعه صفر تفکیکی 20 اهر 775/82 شهرستان اهر ،روستای کوسه لر
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 7 دي 1400
  • ساعت 08
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh