منصوره مسعودي ريحان

کارشناس شبه خانواده

لیسانس علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي)

داخلی 158

سمت سازمانی:کارشناس شبه خانواده

  • 36556743
  • https://eawo.ir/PChart/55/101/