فریبا شوکتی

مسئول دفتر معاونت پیشگیری

فوق ديپلم حسابداری

سمت سازمانی:مسئول دفتر معاونت پیشگیری

  • 36556759
  • https://eawo.ir/PChart/55/77/