منیره يزداني مطلق

مسئول دفتر معاونت امور اجتماعی

فوق لیسانس روانشناسي تربیتی

سمت سازمانی:مسئول دفتر معاونت امور اجتماعی

  • 36556763
  • https://eawo.ir/PChart/55/99/