اصلاحیه دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک

معاونت امور اجتماعی: دفتر امور کودکان و نوجوانان

  مقدمه

نظر به این که براساس بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه فعالیت مهدهای کودک برعهده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد، این دستورالعمل در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسة مورخ 6/3/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی، توسط معاونت امور اجتماعی تهیه، به تصویب شورای معاونین رسیده و مبنای کار کمیسیون عالی و کمیسیون استانها خواهد بود.

 ماده 1: تعاریف

 1. سازمان بهزیستی کشور: به ستاد مرکزی سازمان مستقر در تهران اطلاق می‌گردد که سازمان بهزیستی استانها تحت نظارت آن فعالیت می‌نمایند.

2. سازمان بهزیستی استان: به ستاد مرکزی سازمان بهزیستی مستقر در مرکز هر استان اطلاق می‌گردد که بهزیستی شهرستانها تحت نظارت آن فعالیت می‌نمایند.

3 . کمیسیون عالی صدور پروانه فعالیت‌ها: در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد، و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 26 قانون موضوع این دستورالعمل و کمیسیون صدور پروانه فعالیت استانها، رسیدگی به شکایات واصله، بررسی پیشنهاد ابطال پروانه فعالیت مهدهای کودک و اتخاذ تصمیم نهایی، و ابلاغ اجرایی موضوع به کمیته ستادی و کمیسیونها را عهده‌دار می‌باشد، و در این دستورالعمل به اختصار «کمیسیون عالی» نامیده می‌شود.

4 . کمیسیون صدور پروانه فعالیت استان: که در سازمان بهزیستی استان تشکیل می‌گردد و مسؤولیت صدور موافقت اصولی، و صدور و تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودک را عهده دار می‌باشد، و در این دستورالعمل به اختصار «کمیسیون» نامیده می‌شود.

5 . کمیسیون نظارت عالی: کمیسیونی است که در سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده و کار بررسی گزارشهای ارسالی از کارگروه نظارت استانی و معاونتهای سازمان را عهده‌دار است.

6 . کمیسیون نظارت استانی: نظارت بر عملکرد تخصصی و عمومی موسسات غیردولتی و خیریه و مراکز (اعم از خصوصی و دولتی واگذار شده برابر مواد 28 و 88) طبق دستور مدیرکل استان و یا معاونین تخصصی و بررسی گزارشهای واصله از خدمت گیرندگان سازمان و ارسال نتیجه به دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی جهت تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون نظارت عالی را برعهده دارد.

7 . کمیته نظارت تخصصی ستادی: در حوزه معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد و مسئولیت نظارت تخصصی بر حسن اجرای مندرجات این آئین‌نامه توسط کمیسیونها و کمیته‌ها، و اعلام نظر تخصصی به کمیسیون عالی و کمیسیونها را عهده‌دار می‌باشد، و در این دستورالعمل به اختصار «کمیته ستادی» نامیده می‌شود.

8 . کمیته نظارت تخصصی بهزیستی استان: در حوزه معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان تشکیل می‌گردد و مسئولیت بررسی و نظارت بر فرایند تأسیس و اداره مهدهای کودک و اعلام نظر تخصصی به کمیسیون استان و مهدهای کودک را عهده‌دار می‌باشد؛ و در این دستورالعمل به اختصار «کمیته» نامیده می‌شود.

 9 . مهدکودک خصوصی شهری: مرکزی پرورشی، آموزشی، تربیتی، و فرهنگی است که توسط شخص حقیقی یا حقوقی تاسیس می‌گردد، و مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان در ابعاد، شناختی، اجتماعی، مذهبی، معنوی، جسمی و روانی کودکان شیرخوار (از چهار ماهگی تا دو سالگی)، کودکان نوپا (از ابتدای سال سوم تا پایان آن)، و کودکان نوباوه (از آغاز سال چهارم تا قبل از شروع دبستان) را عهده‌دار می‌باشد.

1 –9. مهدکودک تمام وقت: مهدکودکی است که از ساعت30/7 الی 30/15فعالیت دارد.

2 –9. مهدکودک نیمه وقت: مهدکودکی است که روزانه به مدت 4 ساعت در نوبت صبح یا بعدازظهر فعالیت دارد.

3 –9. مهدکودک پاره وقت: مهدکودکی است که روزانه کم‌تر از 4 ساعت در تمام ایام هفته یا فقط در روزهای معینی از هفته فعالیت دارد.

4 –9. مهدکودک شبانه: مهدکودکی است که از ساعت 17 الی 8 روز بعد در تمام ایام هفته فعالیت دارد.

5 –9. مهدکودک شبانه روزی: مهدکودکی است که به صورت شبانه روزی (24 ساعته) در تمام ایام هفته فعالیت دارد.

 6-9. مهد کودک خودکفا: مهد کودکی است که توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، ارگان‌ها و اداره‌های دولتی جهت ارایه خدمات به کودکان بانوان شاغل در اداره‌های ذیربط تاسیس می‌گردد. نظارت بر عملکرد مهدکودک خودکفا با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طرف سازمان بهزیستی استان و اداره رفاه سازمان یا موسسه مربوطه انجام می‌پذیرد و ترجیحاّ نباید از کودکان به صورت آزاد ثبت نام کند.

1-6-9 . مهد کودک خودکفایی که در داخل فضای فیزیکی سازمان دولتی مربوطه فعالیت می‌نماید از نظر متراژ حیاط و فضای فیزیکی قابل انعطاف است. ولی ازنظر سایر شرایط مطابق با مفاد این دستورالعمل می‌باشد.

2-6-9. مهد کودک خودکفایی که درخارج از فضای فیزیکی سازمان دولتی فعالیت می‌نماید ملزم به رعایت ماده هفت این دستورالعمل می‌باشد.

 7-9 . مهدکودک کارگری: مهدکودکی است که بر مبنای مندرجات ماده 78 قانون کار توسط کارفرمایان کارگاه‌ها، تاسیس و ضوابط اجرایی آن با مشارکت سازمان بهزیستی و وزارت کار تدوین می‌گردد.

8-9. آدینه مهد: مهدکودکی است که در روزهای جمعه از ساعت 10 لغایت 14فعال است و به کودکان والدین شرکت کننده در نماز جمعه خدمات ارائه می‌دهد.

 10. مهد کودک خصوصی روستایی (روستا مهد): مهدکودکی است که توسط اشخاص حقیقی با همکاری شورای اسلامی و تحت نظارت سازمان بهزیستی تاسیس می‌گردد و مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان روستایی در ابعاد مختلف رشد از آغاز سال سوم تا قبل از شروع دبستان را عهده‌دار می‌باشد.

11. مهدکودک قرآنی: مهدکودکی است که علاوه بر انجام مسئولیت مراقبت و رشد و پرورش کودکان در ابعاد مختلف، به امر آموزش قرآن و مفاهیم آن به کودکان نیز فعالیت دارد.

12. مهد کودک سیار: مهدکودکی است که در مناطق خاص نظیر مناطق آسیب‌خیز و سکونت گاههای غیررسمی (به دلیل نبود مکان مناسب و یا ...) و یا به دلیل شرایط اضطراری بوجود آمده در یک منطقه (نظیر زلزله، سیل و سایرحوادث طبیعی و غیرطبیعی) با نظر کمیته استانی تاسیس می‌گردد و محدوده جغرافیایی فعالیت آن گسترده‌تر از مهدکودک ثابت می‌باشد.

13. مدیریت پیمان: به اشخاص حقیقی و یا موسسات حقوقی که مهدکودک دولتی به آنها واگذار شده است اطلاق می‌گردد.

14. مهد مساجد: مهدکودکی است که با استفاده از امکانات و فضای فیزیکی مساجد برای ارایه خدمات فرهنگی، آموزشی به کودکان منطقه و نمازگزاران تاسیس می‌گردد.

15. مهد کودک دولتی: مهد کودکی است که توسط سازمان بهزیستی استان برای ارایه خدمات به کودکان اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر در مجتمع خدمات بهزیستی شهری یا روستایی تاسیس می‌گردد.

16. مهدکودک غیرانتفاعی: مهدکودکی است که توسط افراد خیر و موسسات خیریه به منظور ارائه خدمات مربوطه به صورت رایگان به کودکان اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر تاسیس می‌گردد.

17. مهد کودک شرکت تعاونی: مهدکودکی است که توسط شخصیت حقوقی به صورت تعاونی در شهر و روستا تاسیس می‌شود.

18. موافقت اصولی: موافقت نامه‌ای است که کمیسیون صدور پروانه فعالیت استان پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در این دستورالعمل برای متقاضی صادر می‌نماید تا متقاضی نسبت به معرفی و آماده نمودن ساختمان و تجهیز آن در شهر مربوطه، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه مدارک لازم اقدام نماید. اعتبار موافقت اصولی یک سال وبرای 6ماه قابل تمدید وقابل انتقال به غیر نمی‌باشد.

19. پروانه فعالیت: مجوزی است که برای شروع و تداوم فعالیت مهدکودک پس از تجهیز و معرفی نیروی انسانی و به ویژه مربیان مطابق با بخش الف ماده 6و ارایه مدارک لازم از طرف متقاضی با اعتبار سه ساله وبرای تمدید مجدد با اعتبارسه ساله صادر می‌‌گردد و غیر قابل واگذاری است.

20. کارت مدیریت: مجوزی است که توسط کمیسیون (کمیسیون صدور پروانه فعالیت ) برای شخص مدیر مؤسس یا فرد واجد شرایط معرفی شده از جانب موسس، جهت مدیریت مهدکودک صادر می‌گردد.

21. مؤسس: شخصیت حقیقی و یا حقوقی است که پس از طی مراحل اداری موفق به دریافت موافقت اصولی و سپس پروانه فعالیت می‌گردد.در صورتی که موسس شخصیت حقوقی باشد اساسنامه آن باید به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشد.

22. مدیر موسس: شخص مونث حقیقی است که از شرایط تاسیس و مدیریت مهدکودک برخوردار است و خود با دریافت پروانه فعالیت و کارت مدیریت، مدیریت مهدکودک را عهده دار می‌گردد.

23. مدیر (مدیر مسوول): فرد مونث واجد شرایطی است که از طرف موسس، به سازمان بهزیستی استان معرفی می‌گردد، تا پس از تائید کمیسیون، و دریافت کارت مدیریت، مسئولیت کامل اداره مهدکودک را عهده دار گردد.

24. کارشناس مسئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان: فردی است که وظیفة نظارت، کنترل و ارزشیابی عملکرد مهدهای کودک سطح استان را برعهده دارد.

25. مناطق کم برخوردار: منظور مناطق آسیب خیز و مناطق محروم با تایید کمیته تخصصی استان می‌باشد.

 تبصره: دیگر تعاریف مرتبط در مادة یک دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسة 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور در پیوست شمارة یک درج شده است.

 

ماده 2: اهداف

اهداف عمده تاسیس مهدکودک عبارتند از:

1- ارتقای سلامت زیستی، روانی و اجتماعی کودکان

2- ارتقای هشیاری اخلاقی و توجه به ارزشهای دینی و مذهبی

3- پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان از ابعاد مختلف

4- آموزش مفاهیم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوستی، گذشت، ایثار، همکاری و ارزشهای مطلوب زندگی از طریق آموزش غیرمستقیم و کسب تجارب گوناگون

5- توسعه توانایی‌های کودکان در بیان اندیشه و بروز احساسات و عواطف با استفاده از آموزش مهارت‌های زندگی، هنری، کلامی، بازی، شعر خوانی و نمایش

6- کمک به اولیاء درمراقبت، نگهداری و پرورش کودکان و ایجاد ارتباط موثر دوجانبه بین کودک و اولیا

7- آماده‌سازی کودکان برای ورود به نظام تحصیلی رسمی کشور

 

ماده 3: ساختار کمیته‌ها

الف – کمیته ستادی :

 اعضای کمیته ستادی عبارتند از :

• معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور (رئیس کمیته).

• مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان (نایب رئیس کمیته).

• رئیس گروه تدوین ضوابط و نظارت بر مهدهای کودک دفتر امور کودکان و نوجوانان (دبیر کمیته).

• نماینده دفتر حقوقی سازمان .

• رئیس هیئت مدیره ی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک کشوری .

تبصره 1: جلسات کمیته ستادی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می‌باشد.

تبصره 2: در صورت لزوم از معاون امور اجتماعی بهزیستی استان جهت شرکت در جلسه کمیته ستادی دعوت به عمل می‌آید.

تبصره3: در بررسی تخلفات مهدهای کودک خودکفا و قرآنی حضور نماینده سازمان مربوطه در جلسه کمیته الزامی می‌باشد.

  وظایف و اختیارات کمیته ستادی:

وظایف و اختیارات کمیته ستادی عبارتند از:

 1. بررسی و اعلام نظر در مورد پرونده متقاضیانی که موافقت اصولی و پروانه فعالیت آن‌ها در کمیسیون رد صلاحیت شده است.

 2 . بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش کمیسیون و اعلام نظر تخصصی.

 3 . بررسی و رسیدگی به شکایات و تخلفات مهدهای کودک و موسسین آن‌ها، ارسالی از کمیسیون.

 4 . رسیدگی به مسائل و مشکلات آن دسته از مهدهای کودک که در کمیته و کمیسیون استانی حل و فصل نگردیده.

 5 . بررسی پیشنهاد ابطال پروانه فعالیت مهدهای کودک ارسالی از کمیسیون استانی و اعلام نظر به کمیسیون عالی و استان .

 6.در صورت لزوم اعزام کارشناسان جهت بازدید و ارزیابی عملکرد مهدهای کودک استان‌ها.

 ب – کمیته استانی:

 اعضای کمیته استانی عبارتند از:

• معاون امور اجتماعی بهزیستی استان (رئیس کمیته).

• کارشناس مسؤل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان (دبیر کمیته).

• یک نفر صاحب نظر در رشته علوم تربیتی از بین کارکنان بهزیستی استان با پیشنهاد معاون امور اجتماعی استان.

• نماینده دفتر حقوقی بهزیستی استان .

• رئیس هیئت مدیره ی کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان .

 تبصره 1: جلسات کمیته استانی با حضور رئیس و دبیر کمیته و اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر می‌باشد.

تبصره 2 :حضور نماینده اداره رفاه موسسه به هنگام طرح پرونده مهد‌های خودکفا در کمیته به عنوان پاسخگو الزامی است.

تبصره 3: هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهدکودک باید از مدیر موسس یا موسس و مدیر جهت شرکت در جلسه و پاسخ گویی دعوت به عمل آید.

 تبصره4: در بررسی تخلفات مهدهای کودک قرآنی از نماینده سازمان تبلیغات اسلامی نیزدعوت بعمل می‌آید.

تبصره 5: مصوبات کمیته استانی با تائید مدیرکل بهزیستی استان قابل ابلاغ و اجرا می‌باشد.

 وظایف و اختیارات کمیته استانی :

1.بررسی اولیه مدارک متقاضیان صدور پروانه فعالیت و تطبیق مدارک با مفاد این دستورالعمل و ارسال آن به کمیسیون صدور پروانه‌های استان.

2 . نظارت بر فرایند تاسیس و اداره مهدهای کودک براساس ضوابط و مقررات جاری

3 . بررسی شکایات و تخلفات مهدهای کودک.

4 . بررسی گزارش‌های کارشناسی در خصوص عملکرد مهدهای کودک.

5 . بررسی و تاییدگزارش شهرستان درمورد ساختمان، تعیین ظرفیت، نام و آرم مهدکودک به هنگام صدور پروانه فعالیت.

6 . تهیه و تنظیم صورت جلسات تشکیل کمیته استانی و ارسال به موقع به کمیسیون استانی.

7 . تعیین شهریه مهدهای کودک در هر سال و ابلاغ آن به مهدهای کودک جهت اجرا (مطابق آیین‌نامة تعیین شهریه).

8. در صورت ضرورت و درخواست کمیسیون استانی بررسی اولیه موارد صدور و ابطال پروانه فعالیت، کارت مدیریت و اعلام نظر به کمیسیون استانی توسط کمیته استانی صورت می‌پذیرد.

9. تعیین نقشه جایابی مهدهای کودک در سطح استان و اعلام به شهرستانهای تابعه.

10. تکثیر و ارسال دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط به مدیر موسس یا موسس و مدیر مهدکودک.

11.بررسی و تعیین تکلیف درخصوص شکایات و اختلافات( تاثیرگذار برروند مدیریت مهدکودک)بین موسسین و مدیران .

12.بررسی درخواست انتقال و جابجایی مهدهای کودک در شهرستانهای مختلف استان.

13.بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد در خواست تعطیلی موقت مهد کودک.

 

ماده 4: شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز

الف-موسس:

  شرایط موسس عبارتند از:

1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2 . تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

3. برخورداری از صلاحیت فردی به تایید حراست سازمان.

4. دارابودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر.

5 . دارا بودن حداقل 25 سال سن.

6 .سکونت در استان محل تقاضای تاسیس مهد کودک.

7. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.

8. گذراندن دورهای آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون پایانی.

 تبصره1:در صورت بالا بودن تعداد متقاضیان، افراد دارای مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط به ویژه در رشته پیش دبستانی از اولویت برخوردارند.

تبصره 2: اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که واجد شرایط مفاد این آئین نامه باشند، می‌توانند پس از طی مراحل لازم نسبت به تاسیس مهدکودک جهت پذیرش کودکان اقلیت دینی خود اقدام نمایند.

تبصره 3: فقط در مناطق کم برخوردار استان با تایید کمیته، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته پیش دبستانی می‌توانند متقاضی تاسیس مهدکودک به عنوان موسس باشند.

تبصره 4: افراد دارای معلولیت جسمی در صورت تایید معاونت توانبخشی مبنی بر داشتن توانایی‌های لازم جهت انجام وظایف موسس، مستثنی از ارائه گواهی سلامت جسمی می‌باشند.

 مدارک مورد نیازجهت صدور موافقت اصولی عبارتند از:

مدارک مورد نیاز مطابق موارد مذکور در مادة 4 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) می‌باشد. علاوه بر مدارک مذکور در آن ماده، جهت

 تأسیس مهدکودک به مدارک ذیل نیز نیاز است:

1. گواهی سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.

2. گواهینامه دوره آموزشی مطابق با دستور العمل مربوطه.

3. تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس موسسه، شرکت، و ... چاپ شده در روزنامه رسمی، برای موسسین حقوقی.

 تبصره 1: تصویر کلیه مدارک باید توسط کارشناس ثبت نام،تایید و برابر اصل گردد.

تبصره2: در مورد اشخاص حقوقی نظیر هیئت امناء و تعاونی... حداقل 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره باید دارای تحصیلات حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط باشد.

تبصره3: فرآیند صدور موافقت اصولی برابر تبصرة 5 مادة 4 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) می‌باشد.

تبصره 4: بدیهی است طی مراحل گزینشی برای مدیر موسس و مدیر می‌باشد که در بندهای بعدی توضیح داده شده است.

 ب –مدیر موسس و مدیر :

شرایط مدیر موسس و مدیر مسوول عبارتند از:

ضمن توجه به مفاد مادة 8 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) مدیر موسس و مدیر بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

 1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2 . تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

3 . دارا بودن حداقل 25 سال سن.

4. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.

5 .گذراندن دورهای آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی مدیران و موفقیت در آزمون پایانی.

 6. دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:

1-6: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی با شش ماه سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن 200ساعت کارورزی درمهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.

2-6: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های روان شناسی،علوم تربیتی،مشاوره وراهنمایی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی با یک سال سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن 400ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.

3-6: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های علوم قرآنی، الهیات یا سطح حوزوی معادل به انضمام تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی،با یک سال و نیم سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن 500ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تایید کمیته جهت تاسیس مهدکودک قرآنی.

4-6: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رعایت موارد بند 1-6 و 2-6 و تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی می‌توانند نسبت به تاسیس مهدکودک قرآنی اقدام نمایند.

 7. در مورد متقاضیان تاسیس و اداره ی روستا مهد شرایط زیر مورد نظر می‌باشد:

- دارا بودن حداقل 20 سال سن .

- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و گذراندن دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل .

  تبصره1 : بهره برداری از پروانه فعالیت روستا مهدمحدود به روستایی است که پروانه فعالیت برای آن صادر شده است و تغییر ساختمان مهدکودک در محدوده روستاهای شهر و استان منوط به تائید کمیته، و در سطح روستاهای کشور منوط به رعایت تبصره 5و6 بند ب ماده چهار و موافقت کمیسیون‌های مبداء و مقصد می‌باشد.

 تبصره2: برای تاسیس روستا مهد در شرایطی که متقاضی واجد الشرایط از نظر سن و جنس وجود نداشته باشد، رای کمیته استانی ملاک و معیار عمل خواهد بود.

تبصره3: بهزیستی استان با همکاری کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان مسئولیت معرفی متقاضیان دوره کار ورزی به مهدهای کودک و اعلام پایان دوره ایشان به کمیته را عهده دار می‌باشد.

تبصره4: مدیران موسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب وابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر و ادامه فعالیت، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود و در صورتی که کارت مدیریت نامبردگان(مدیر موسس و مدیر) به هر دلیلی ابطال و از درجه اعتبار ساقط شود ویا به موقع پروانه فعالیت آنان تمدید نگردد، ادامه فعالیت مستلزم رعایت مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

تبصره5: مدیر مهدکودک تا پایان سن 65 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می‌باشد و در پایان سن مذکور موسس مهدکودک باید فرد واجدالشرایط دیگری را بعنوان مدیر معرفی نماید.

تبصره 6: مدیرموسس مهدکودک نیز تا پایان 65سالگی مجاز به ادامه فعالیت میباشد ودرپایان سن مذکور تنها می‌تواند نقش موسس مهدکودک را ایفا نماید وباید فرد واجدالشرایطی را بعنوان مدیر معرفی نماید.

 مدارک مورد نیاز برای مدیر موسس و مدیر عبارتند از:

ضمن توجه به مفاد مادة 7 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:

 1 . تصویرتمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

 2 . تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مطابقت آن با اصل.

 3 . شش قطعه عکس 4 × 3.

 4 . تاییدیه صلاحیت فردی از گزینش سازمان.

 5. گواهی سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.

 6 . گواهی گذراندن دوره آموزشی مدیران مهدکودک طبق دستورالعمل مربوطه.

 7. گواهی سابقه کار آموزشی یا دوره کارورزی به تایید بهزیستی استان.

 8. ارائه تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی برای متقاضیان مهدهای کودک قرآنی.

 ماده 5: نحوه صدور پروانه فعالیت و تمدید آن

مدارک مورد نیاز و نحوة صدور و تمدید پروانة فعالیت و شیوة گزینش مربیان مهدهای کودک برابر مفاد مواد 5 و 6 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) می‌باشد. همچنین نکات ذیل نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد:

 الف – پروانه فعالیت :

 1. دارنده موافقت اصولی باید قبل از انقضای مهلت یک ساله موافقت اصولی نسبت به احراز کلیه شرایط تاسیس مهدکودک از نظر ساختمانی، تجهیزاتی و ارائه تاییدیه‌های بهداشتی، انتظامی ـ ترافیکی، و تامین و معرفی نیروی انسانی و ارایه گواهینامه اتمام دوره آموزشی و ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی ملکِ محل راه‌اندازی مهدکودک اقدام و برگ درخواست صدور پروانه فعالیت را به بهزیستی شهرستان تحویل نماید.

 تبصره: روستامهدها از اخذ تاییدیه ترافیکی ـ انتظامی و پرداخت هزینة صدور پروانه فعالیت معاف می‌باشند. همچنین متقاضیان پروانه فعالیت روستامهدها از انجام مراحل گزینشی مندرج در تبصرة 4 مادة 5 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) معاف هستند.

 2.گزارش تهیه شده از بازدید و مدارک تکمیلی توسط بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان ارسال گردد.

 3. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان باید حداکثر طی مدت یک هفته پس از دریافت پرونده از شهرستان، گزارش کارشناس امور کودکان و نوجوانان را با خلاصه پرونده در کمیته مطرح تا نسبت به تطبیق شرایط ساختمانی، تجهیزاتی، بهداشتی، نیروی انسانی و ... با مفاد این آئین نامه اقدام، و در مدت مقرر موضوع را جهت صدور پروانه فعالیت به کمیسیون ارجاع نماید. در غیر این صورت، باید علل عدم صدور پروانه فعالیت از طریق معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان به دارنده موافقت اصولی اعلام گردد.

4.کمیسون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان پس از وصول اعلام نظر کارشناسی کمیته نظارت تخصصی استانی،ظرف مدت یک هفته تشکیل جلسه داده و در صورت تطبیق شرایط با مفاد آیین نامه، پروانه فعالیت با اعتبار سه ساله مطابق با نمونه فرم‌های مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) صادر نماید.

 ب– تمدید پروانه فعالیت:

1.پروانه فعالیت هر سه سال یکبار تمدید می‌شود.

 2. مدیر موسس یا موسس مهدکودک دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه فعالیت، «برگ درخواست تمدید پروانه فعالیت تکمیل شده» را به سازمان بهزیستی استان ارائه نماید.

 3. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان باید طی مدت یک هفته از زمان وصول «برگ تمدید پروانه فعالیت تکمیل شده» نسبت به اعزام کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی جهت بررسی وضعیت مهدکودک، تهیه گزارش منضم به گواهی دوره‌های بازآموزی و ضمن خدمت مطابق با دستورالعمل مربوطه، بیمه حوادث و مسئولیت کودکان و کارکنان مهدکودک، تائیدیه بهداشتی ساختمان، کارت معتبر بهداشت کارکنان و در صورت انتقال و جا به جایی مهدکودک تائیدیه انتظامی – ترافیکی ساختمان را در کمیته نظارت تخصصی استان مطرح و پس از ارائه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری - هر دو به تاریخ روز - از سوی متقاضی و تشکیل پرونده گزینشی حسب مفاد تبصرة 11 بند ب مادة 5 این دستورالعمل، پرونده را به کمیسیون استانی در مدت مقرر تحویل نماید.

4. «کمیسیون» باید حداکثر طی مدت یک هفته از زمان وصول گزارش کمیته نسبت به تمدید پروانه فعالیت مهدکودک اقدام نماید.

5 . در صورتی که تمدید پروانه فعالیت مورد تائید «کمیته» نباشد؛ مراتب باید به انضمام گزارش در «کمیسیون» مطرح، و در صورتی که کمیسیون نیز تمدید پروانه فعالیت را تایید ننماید، موضوع باید از «کمیته ستادی» استعلام گردد.

 تبصره 1: دریافت تائیدیه انتظامی - ترافیکی ساختمان جدید مهدکودک از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی الزامی است و در صورت عدم تائید اداره مذکور، سازمان بهزیستی استان باید از تمدید پروانه فعالیت برای ساختمان مزبور اجتناب نماید.

تبصره 2: موسس و مدیر موسس حقیقی میتوانند با رعایت مقررات این آیین نامه- و بکارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط،پرداخت حقوق ومزایا طبق قانون وزارت کارو ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس حداکثر2 واحد مهدکودک اقدام نمایند منوط به آنکه یک واحد آن در مناطق کم برخوردار باشد.:

تبصره 3:موسسین حقوقی میتوانند با رعایت مقررات این دستورالعمل و بکارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط،پرداخت حقوق ومزایا طبق قانون وزارت کارو ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس حداکثر پنج واحد مهدکودک درسطح استان اقدام نمایند منوط به آنکه دو واحد آن در مناطق کم برخوردار باشد.

تبصره4: بهره برداری از موافقت اصولی، محدود به شهری است که موافقت اصولی برای آن صادر شده است و با تایید کمیته استانی در سطح استان قابل انتقال می‌باشد.

تبصره5: بهره برداری از پروانه فعالیت محدود به شهری است که پروانه فعالیت برای آن صادر شده است و تغییر ساختمان مهدکودک در محدوده جغرافیائی شهر و در سطح استان منوط به تائید کمیته، و در سطح کشور منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه کارو موافقت کمیسیون‌های مبداء و مقصد می‌باشد.

تبصره6 : مدیر موسس و موسس حقیقی یا حقوقی می‌توانند متقاضی تغییر شرایط خویش از حقوقی به حقیقی یا عکس آن باشند. تحقق این موضوع مستلزم پیگیری امر از طریق ثبت شرکت وتنظیم اساسنامه ....و ارائه درخواست به کمیته و انجام اقدامات اداری می‌باشد.

تبصره7 : اگر مدیر موسس یا موسس خواستار تعطیل موقت مهدکودک خود باشد باید درخواست خود را به کمیته ارائه، و کمیته نیز باید نسبت به تعطیل موقت مهد کودک اقدام نماید. بدیهی است حداقل طول مدت تعطیل موقت را درخواست متقاضی، و حداکثر آن را اعتبار پروانه فعالیت معین می‌سازد و در موارد خاص نیز رای کمیته ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 8: اگر موسس یا مدیر موسس به دلیل ارتکاب جرایم موثرمحکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، پروانه فعالیت مهدکودک ابطال می‌شود.

تبصره 9: تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودکی که طی سالهای گذشته تحت عنوان «مهدکودک تخصصی» پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند و در حال حاضر نیز علاوه بر انجام کلیه فعالیت‌های مهدکودک بطور تخصصی در یک رشته فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور مدیر مسئول و مربیان واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مربوطه فعالیت می‌نمایند، بلامانع است.

تبصره 10: انتقال یا واگذاری ساختمان مهد کودک فعال به مؤسس یا مدیر مؤسس واجد شرایط دیگر بدون تعطیلی موقت مهدکودک با رعایت مندرجات کامل دستورالعمل با تأیید کمیته بلامانع است.

تبصره 11: انجام مراحل گزینشی مندرج در تبصرة 4 مادة 5 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) جهت متقاضیان تمدید پروانة فعالیت، فقط منحصر به تشکیل پروندة گزینشی می‌باشد.

 

ماده6: شرح وظایف:

 الف - کارشناس مسئول امور کودکان بهزیستی استان:

 شرح وظایف و اختیارات کارشناس مسئول امور کودکان بهزیستی استان عبارتند از:

1.پی گیری، برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها، و بخشنامه‌ها در سطح استان.

2. نظارت بر عملکرد کارشناسان امور کودکان و نوجوانان شهرستان‌های استان.

3. نظارت بر اجرای محتوای آموزشی ابلاغ شده از سازمان بهزیستی کشور (دفتر امور کودکان و نوجوانان)

4.ارایه اطلاعات و آمار به سازمان بهزیستی کشور (دفتر امور کودکان و نوجوانان)

5. هماهنگی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی مربیان، مدیران و کارشناسان استان.

6.ارایه معرفی نامه به مدیران و مربیان جهت شرکت در دوره‌های آموزشی.

7.تهیه آرشیویی ازمشخصات افراد واجد شرایط، جهت تصدی مدیریت و مربیگری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط و دوره دیده جهت معرفی به مهدهای کودک در شرف تاسیس یا فعال.

8. بررسی نهایی پرونده متقاضیان موافقت اصولی، پروانه فعالیت، تمدید پروانه فعالیت، کارت مدیریت و ارجاع پرونده به کمیته .

9 . تایید نهایی نقشه جایابی شهرهای استان و ارائه آن به کمیته.

10 . بررسی شکایات و ارائه گزارش به کمیته تخصصی استان به همراه پیشنهاد مناسب.

11. بازدید از مهدهای کودک و انجام راهنمایی و تهیه گزارش .

 ب-موسس:

شرح وظایف موسس عبارتند از:

1. پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان براساس قوانین و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان تامین اجتماعی.

2. اقدام جهت بیمه حوادث و مسئولیت کودکان و کارکنان مهدکودک.

3. معرفی مدیر واجد شرایط(با تایید سازمان بهزیستی استان).

4. استخدام مربیان دارای صلاحیت مطابق با بند الف مادة 7 این دستورالعمل.

5. تامین استانداردهای ساختمانی و تجهیزاتی مهدکودک از نظر فنی، ایمنی و بهداشتی مطابق با ضوابط.

 تبصره 1:چنانچه موسس خواستار تغییر مدیر در طول سال باشد، می‌بایست یک فرد واجد الشرایط جهت تصدی مدیریت به سازمان معرفی نماید.و چنانچه بهزیستی استان خواستار تغییر مدیر باشد موضوع با ذکر دلایل و ارایه مستندات با موسس مطرح و اقدام لازم به عمل می‌آید.

تبصره2: در صورت فوت، محجوریت یا مفقودالاثر شدن موسس مهدکودک، خانواده ووکلای قانونی باید حداکثر طی مدت 2 ماه نسبت به معرفی موسس واجد الشرایط اقدام نمایند، در غیر این صورت ادامه فعالیت آن مهدکودک غیر قانونی و کمیته باید نسبت به پیشنهاد تعطیل آن به کمیسیون اقدام نماید.

 ج –مدیر موسس و مدیر :

شرح وظایف مدیر موسس و مدیرعبارتند از:

 1. فراهم آوردن فرصت مناسب برای آشنایی کودکان با ارزشهای اخلاقی و اسلامی و آموزش مفاهیم قرآنی به صورت تخصصی و با بهره‌گیری از منابع علمی و مذهبی.

2. اقدام جهت بیمه حوادث و مسوولیت کودکان و کارکنان مهدکودک.

3. استخدام مربیان دوره دیده مطابق با بند الف ماده هفت.

4. حضور مستمر در مهدکودک در ساعات فعالیت مقرر.

5.  تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت مهد کودک

6. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت‌های مهدکودک، اداره امور داخلی، و انجام مکاتبات اداری در چارچوب مقررات..

7.  تامین ورعایت استانداردهای خدمات بهداشتی، تربیتی، پرورشی،رفاهی، ایمنی و فنی مهدکودک اعم از ساختمانی و تجهیز اتی که از بهزیستی استان یا مراکز بهداشتی (اداره بهداشت محیط) ابلاغ گردیده است.

8. اجرای آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ارسالی و همکاری با سازمان بهزیستی استان.

9. تنظیم پرونده ثبت نام کودکان شامل مشخصات فردی، خانوادگی و گواهی واکسیناسیون و گواهی صحت سلامت و ...

10. تنظیم پرونده پرسنلی برای کارکنان شامل مشخصات فردی، خانوادگی، کارت بهداشت، تصویر مدرک تحصیلی و گواهینامه دوره آموزشی ....

11. رسیدگی به مسائل و مشکلات جاری مهدکودک و پاسخگویی به مراجعین.

12.  تشکیل جلسات منظم با اولیاء جهت آشنا ساختن اولیاء با امور تربیتی، آموزشی، بهداشتی و اجتماعی کودکان.

13. تشکیل جلسات منظم و نظرخواهی از مربیان در ارتباط با برنامه‌های آموزشی کودکان و نظارت بر حسن انجام وظایف آنان.

14. عدم پذیرش کودکان دارای بیماریهای واگیردار.

15. نصب فهرست اسامی تمامی کارکنان مهدکودک با ذکر مشخصات، رشته تحصیلی، سوابق ... جهت رویت اولیاء.

16. الزام کارکنان به گزارش فوری در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن کودکان.

17. فراهم آوردن زمینه شرکت مربیان و کمک مربیان در کارگاه‌های آموزشی و بازآموزی سازمان.

18. تهیه و تنظیم گزارشات و آمارهای لازم برای ارائه به سازمان .

19. معرفی جانشین واجد شرایط(مورد قبول سازمان) به هنگام عدم حضور در مهدکودک شامل: استفاده از مرخصی و بیماری و فوت .

20. شرکت فعال در دوره‌های آموزشی مطابق با دستورالعمل.

21. در صورت لزوم انعقاد قرار داد با شرکتهای معتبر و به ثبت رسیده حمل و نقل،جهت جابه جایی کودکان و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن

22. اطلاع رسانی مکتوب یا شفاهی از وضعیت کودک به اولیا درمواقع لزوم.

23. اطلاع رسانی مکتوب و شفاهی سریع از موارد غفلت از کودک یا سوءاستفاده از کودک به بهزیستی استان.

24. تعبیه و تدارک یک تلفن آزاد با فهرست شماره تلفن‌های پلیس، آتش نشانی، اورژانس، و ... برای مواقع اضطراری.

25.  تهیه برنامه غذایی و میان وعده و اجرای آن بر اساس گروه‌های سنی مختلف با همکاری کارشناس تغذیه و نصب در محل قابل رویت اولیاء و ارایه به آنان.

26. نظارت بر حضور و غیاب کارکنان مهد کودک و حسن روابط کارکنان با مراجعان و اولیاء کودکان و ایجاد هماهنگی و همکاری‌های صمیمانه بین کارکنان.

27. ثبت در آمدها و هزینه‌ها در دفاتر و به روز نگهداشتن گزارش مالی مهد کودک.

28. برنامه ریزی و نظارت در امر پذیرش و ترخیص کودکان با حضور مربیان، حضور و غیاب و رسیدگی به علل غیبت کودکان

29. نظارت و سرپرستی در مورد خرید تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی.

30. نظارت بر حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهد کودک و آماده نگهداشتن آنها برای فعالیت‌های مربوطه.

31. نظارت بر چگونگی وضع بهداشت محیط و بهداشت فردی و تغذیه کودکان.

32. اتخاذ تدابیر لازم و اقدام سریع در انجام کمکهای اولیه در مواقعی که کودکان دچار حادثه می‌شوند.

33. برنامه ریزی و برگزاری مراسم در روزهای خاص مانند اعیاد، مراسم سوگواری، روزهای ملی،مذهبی،جهانی .

 تبصره 1: در صورت فوت، محجوریت، یا مفقودالاثر شدن مدیر موسس مهدکودک، خانواده یا وکلای قانونی وی باید بلافاصله نسبت به معرفی مدیر موسس یا مؤسس اقدام نماید. در غیراینصورت ادامه فعالیت آن مهدکودک غیرقانونی می‌باشد.

تبصره 2 : مندرجات بند 1و2و3 بخش ج در زمره وظایف مدیر قرار ندارد و بر عهده موسس می‌باشد.

تبصره 3 : مندرجات بند‌های 4 تا 33 بخش ج در شرح وظایف مدیر قراردارد و مداخله موسس در امور مزبور ممنوع می‌باشد.

 34. رعایت و پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان براساس قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی.

 تبصره: بدیهی است فردی که با طی مراحل قانونی بعنوان «مدیر موسس» در مهد فعالیت می‌نماید موظف است و بایستی وظایف مذکور در بندهای ب و ج مادة 6 این دستورالعمل را توامان و باهم انجام دهد.

 
ماده7: شرایط و وظایف پست مربی، کمک مربی و مراقب

الف-شرایط تصدی پست مربی، کمک مربی و مراقب در مهدهای کودک عبارتند از:

1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

3. دارا بودن حداقل 20 سال سن برای مربی، کمک مربی و مراقب.

4. متاهل بودن مربی گروه سنی شیرخوار(ترجیحا).

5. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.

6. مربیان باید دارای مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی یا بالاتر باشند. گذراندن دوره‌های آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی برای تمامی مربیان الزامی است.

7. دارا بودن تحصیلات دبیرستان وبالاتر برای کمک مربی ومراقب.

 تبصره1: به کارگیری مربیان دیپلمه مشروط به گذراندن دوره‌های آموزشی مصوب سازمان بلامانع است.

 ب-وظایف و اختیارات مربی

1. حضور در مهدکودک در تمام ساعات موظف کار روزانه، مراقبت، پرورش و آموزش کودکان در طی ساعات کار تعیین شده.

2. تلاش در جهت پرورش کودکان در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی در پرتو مفاهیم دینی و مذهبی و مضامین علمی.

3. تهیه و تنظیم طرح برنامه روزانه کودکان در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی شده و اجرای صحیح آن.

4. توجه به حضور و غیاب کودکان، و اعلام غیبت آنها به مدیر مهد کودک.

5. جدا کردن کودک بیمار از سایر کودکان و اطلاع موضوع به مدیریت در صورت مشاهدة کودک بیمار.

6. اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان تحت مسئولیت، دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا و حضور در تمام ساعات صرف غذای کودکان.

7. نظارت بر چگونگی وضع بهداشت فردی کودکان.

8. رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخنها و استفاده از لباس ویژه مهد کودک با رنگهای شاد و روشن به غیر از سفید.

9. نظارت بر خواب و استراحت کودکان و کنترل شرایط لازم .

10.طرح مسائل و مشکلات کودکان با مدیر مهد کودک همراه با پیگیری .

11. عدم هرگونه تنبیه بدنی که باعث آسیب جسمی و روحی به کودکان شود.

12. عدم هرگونه تنبیه و تهدید در مواردی چون عدم اثر بخشی آموزش توالت و نظافت و هم چنین عدم تطابق کودک با برنامه مهد کودک همچون تغذیه و استراحت.

13. گزارش فوری به مدیریت مهد کودک در صورت احتمال وقوع کودک آزاری و مورد قصور و غفلت قرار گرفتن کودک.

14. کنترل وضع اتاق و وسایل و تجهیزات مربوطه، هنگام بروز حوادث احتمالی، ضمن اطلاع به مدیر مهد کودک و نیز اطلاع به مراکز امدادی حسب مورد.

15. حضور در دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه فعالیت به تشخیص مدیر مهد کودک.

16. مراقبت از سلامت جسم وروان کودک.

 ج.شرح وظایف کمک مربی و مراقب

1. کمک به مربی در امر آموزش کودکان

2. نگهداری و زیر نظر گرفتن کودکان به منظور رفع نیازهای آنان با هماهنگی مربی مربوطه

3. تعویض ملحفه و لباس و پوشک کودکان و شستشوی کودکان با رعایت اصول بهداشتی و مراقبتهای لازم

4. کمک در اجرای صحیح برنامه تغذیه کودکان با نظارت مربی و دادن غذا به کودکان شیرخوار و نوپا

5. هدایت کودکان به توالت و دستشویی وشستشوی آنان با دستکش یکبار مصرف جداگانه در هر نوبت تعویض یا شستشوی هر کودک

6. رعایت بهداشت فردی و کوتاه نگه داشتن ناخنها و استفاده از لباس مناسب ویژه مهد کودک با رنگهای شاد و روشن به غیر از سفید.

7. کنترل کامل وضع اتاق و وسایل خواب و بازی کودکان از لحاظ ایمنی و بهداشتی زیر نظر مربی.

8. ارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت مشاهده هر گونه تغییرات خاص عاطفی و جسمی در کودک.

9. همکاری با مربی در حفظ و نگهداری وسایل و تجهیزات مهدکودک و آماده نگهداشتن آنها برای فعالیت‌های مربوطه.

10. همکاری با مربی در امر پذیرش و ترخیص کودکان.

11. نظافت اتاق‌ها، وسایل و مسیر تردد کودکان زیر نظر مربی مربوطه.

 

ماده 8: قوانین و مقررات :

1.نصب تابلومهد کودک با حداقل اندازه 5/1*1 متر و با درج نام مهدکودک،سال تاسیس و عبارت "با امتیاز و نظارت سازمان بهزیستی استان..." با یک چهارم قلم اصلی تابلو بر سردر مهد کودک (درب ورودی اصلی) الزامی بوده و اضافه کردن هر عبارت دیگر ممنوع می‌باشد.

2. نصب پروانه فعالیت و کارت مدیریت مهدکودک در محل رویت مراجعین.

3. نصب شهریه ابلاغی وتلفن تماس بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مهدکودک جهت اطلاع مراجعین.

4 . نصب شهریه کلاس‌های فوق برنامه ابلاغی بهزیستی استان در تابلوی اعلانات مهدکودک جهت اطلاع مراجعین.

5. هرمهد کودک می‌بایست حداقل دو گروه سنی از کودکان مندرج در این آیین نامه را مطابق پروانه فعالیت پذیرش نمایید .

6. مدیر موسس و یا مدیر فقط مجاز به اخذ شهریه ابلاغی سازمان بهزیستی استان می‌باشند.

7. در صورتی که اولیاء کودکی پس از ثبت نام از ادامه استفاده کودک به هر دلیل منصرف شود، اگر کودک کمتر از یک هفته از خدمات مهدکودک استفاده نموده باشد شهریه به میزان 15 روز کسر و اگر بیش از یک هفته استفاده کرده باشد شهریه به میزان یک ماه محاسبه میشود و الباقی دریافتی با اولیاء کودک تسویه حساب می‌شود. این امر در هنگام ثبت نام باید به رویت و امضاء اولیاء رسانده شود.

8.انجام هر گونه تبلیغ و پخش آگهی در زمینه مهدکودک باید منطبق با قوانین و مقررات سازمان بهزیستی و عاری از تبلیغات کذب باشد وعدم رعایت این امر منجر به صدور اخطار می‌شود.

9. افتتاح حساب جاری در یکی از بانک‌های رسمی کشور برای دریافت شهریه از خانواده‌هایی که تمایل به پرداخت شهریه از طریق سیستم بانکی را دارند(شعب نزدیک مهد ).

10.در قبال دریافت شهریه ( نقدی یا فیش واریزی) مهد موظف به ارایه قبض در دو نسخه است که نسخه دوم در پرونده کودکان بایگانی می‌شود.

11. تنظیم پرونده کارکنان شامل تصویر کارت بهداشت،تصویر گواهینامه آموزشی،تاریخ شروع به کار،تصویر قرارداد....

12.نصب فهرست اسامی کارکنان مهدکودک با ذکر رشته تحصیلی،سوابق،وضعیت تاهل.... در محل دید اولیاء.

13. اجرای فوق برنامه منوط به دارا بودن فضای کافی، مربی متخصص و امکانات لازم جهت برگزاری کلاسها می‌باشد ومی‌بایست با هماهنگی سازمان بهزیستی انجام شود.

14. نصب فهرست اسامی مربیان فوق برنامه با ذکر رشته تحصیلی،سوابق،ساعات حضور،نوع فعالیت...در محل دید اولیاء.

 15.تهیه و تنظیم دفتر پذیرش، و ثبت مشخصات کودکان.

16.تهیه و تنظیم دفتر شهریه.

17. نصب فهرست برنامه غذایی و میان وعده درمحل دید اولیاء.

18. ارایه برنامه فعالیت روزانه گروه‌های سنی کودکان به اولیاءو نصب درهر کلاس.

19. ابلاغ شرح وظایف برای هر یک از کارکنان مهدکودک در2 نسخه، و ارائه، نسخه اول به شاغل در آن شغل، ضبط نسخه دوم در پرونده مهدکودک.

20. رعایت کلیه موارد متداول در محیط‌های آموزشی مانند عدم استفاده ازآرایش، عطر و اسپری، داشتن ناخن کوتاه و لباس فرم مرتب و خوش رنگ(مطابق با شعائراسلامی) توسط تمامی پرسنل مهد کودک.

21. مدیر یا مدیر موسس باید به طور تمام وقت در مهدکودک حضور داشته و اشتغال وی در حرفه دیگر در ساعات فعالیت مهدکودک ممنوع می‌باشد.

22. برای پوشش سه نوبت فعالیت 8 ساعته مهدکودک شبانه روزی در طی یک شبانه روز، وجود سه مدیر واجد الشرایط نوبتی الزامی است، و هر مدیر در زمان فعالیت خود مسئول مستقیم تمام امور مهدکودک می‌باشد.

23.عدم هرگونه تحقیرو هرگونه تنبیه و تنبیه بدنی کودکان.

24.وسایل و لوازم مورد استفاده کودکان (صندلی، قفسه‌ها....) باید متناسب باقد کودکان تهیه شود.

 25. حداقل فاصله مهدهای کودک از یکدیگر به صورت زیر تعیین می‌شود:

الف) در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت (نظیر کلان شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز) حداقل فاصله بین مهدهای کودک 250 متر تعیین می‌گردد.

ب) در سایر مراکز استانها، حداقل فاصله بین مهدهای کودک 300 متر تعیین می‌گردد.

ج) در سایر شهرستانها و مناطق کم برخوردار شهرهای فوق‌الذکر حداقل فاصله بین مهدهای کودک 500 متر در نظر گرفته شود.

 تبصره: در مورد فاصله‌های فوق‌الذکر کمیته نظارت استانی می‌تواند با توجه به تراکم جمعیتی منطقه، کشش منطقه از نظر تعداد کودکان و عملکرد مهدهای کودک موجود همجوار صرفاً نسبت به کاهش فاصله مهدهای کودک با یکدیگر اقدام نماید.

 26. ساختمان مهدکودک و فضاهای مربوط به آن در ساعات تعیین شده به برنامه‌ها و فعالیت‌های مهدکودک اختصاص دارد، و در ساعات دیگر نیز بهره برداری از ساختمان مهدکودک و امکانات آن به منظور انجام سایر فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی(برای کودکان) منوط به تایید سازمان بهزیستی استان خواهد بود.

27. قبول مسئولیتهای قانونی کودکان تحت سرپرستی مهد کودک و پاسخ گویی در قبال بروز هر نوع آسیب جسمی و روانی به کودکان، اطلاع سریع به سازمانهای ذیربط و پیگیری‌های لازم بر عهده مدیر موسس، مدیر، موسس یا مربی می‌باشد.

28. حضور کودکان شیرخوار،نوپا با لباس راحت در مهدکودک.

29. ساختمان مهد کودک باید در مالکیت یا اجاره رسمی موسس یا مدیر موسس (دفاتر مشاوره املاک دارای کد رسمی)باشد.

30. عضویت در کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک.

31. وجودیک دستگاه کامپیوتر برای ورود اطلاعات مربوط به کودکان و.....

 

ماده9: شرایط و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز مهدکودک

 نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مهدکودک در هر نوبت کاری با توجه به نوع فعالیت و برنامه‌های آن به شرح ذیل می‌باشد:

  1. مدیر مهدکودک.

 2 . معاون مهدکودک با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر برای مهدهای کودک با ظرفیت بیش از 100 نفر.

 3 . مربی مهدکودک با تحصیلات حداقل دیپلم یا بالاتر(مطابق با بند شش ماده هفت) یک نفر به ازای هر 10 کودک شیرخوار،15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.

4. کمک مربی مهدکودک با تحصیلات کمتر از دیپلم، یک نفر به ازای هر 10 کودک شیرخوار، 15 کودک نوپا، یا 15 کودک نوباوه.

5. مراقب با تحصیلات پایان دوره راهنمایی یا بالاتر یک نفر به ازای هر10 کودک شیرخوار

 6 . خدمتگزار یک نفر به ازاء هرپنجاه نفر.

 7 . آشپز (یک نفر) برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، شبانه روزی و ...

 8 . کمک آشپز (یک نفر) برای مهدهای کودک تمام وقت، شبانه، و شبانه روزی با ظرفیت بیش از 100 کودک.

9. حتی‌الامکان سرایدار در مرکز مقیم باشد.

10. انعقاد قرارداد با پزشک به صورت پاره وقت یک بار در ماه .

11. کارشناس بهداشت و تغذیه به صورت پاره وقت یک بار در هفته.

12 . روان شناس به صورت پاره وقت یک بار در هفته.

 

ماده10: مشخصات ساختمان مهدکودک و تجهیزات لازم

1. ساختمان مهدکودک باید در مالکیت یا اجاره رسمی موسس یا مدیر موسس (دفاتر مشاور املاک دارای کد رسمی) باشد و ارائه اجاره نامه جهت صدور پروانه فعالیت الزامی است.

2. رعایت دور بودن مهدکودک از خیابان پر تردد، مراکز پرسر و صدا و خطوط راه آهن، کشتارگاه، محل انباشت زباله و سایر مراکزی که تولید دود،بو،گردوغبار و آلودگی می‌نماید ضروری است.

3. ساختمان مهد کودک ترجیحا بهتر است در یک یا دو طبقه باشد ودر صورت دو طبقه بودن طبقه فوقانی به گروه سنی شیرخوار و نوپا و طبقه پایین به گروه نوباوه اختصاص یابدو راه اندازی مهدکودک در ساختمان‌های چند طبقه با رعایت تمامی موارد ایمنی و تایید کمیته بلامانع می‌باشد. در ضمن به هیچ عنوان نباید مهد کودک در زیرزمین راه اندازی گردد.

4. درب ورودی مهدکودک بزرگ و دو لنگه باید باشد و همچنین ورودی حیاط مهد از پارکینگ مجزا باشد و ضمناً در حیاط مهد کودک به هیچ عنوان نباید وسیله نقلیه پارک گردد.

5. سکونت اشخاص حقیقی وحقوقی در طبقه فوقانی مهدکودک در صورت مجزا بودن در ورودی و خروجی آن از مهد کودک بلا مانع است.

6. رعایت تعداد و سایز سرویس‌های بهداشتی (توالت و دستشویی) متناسب الزامی می‌باشد به صورتی که به ازاء هر 20 کودک یک چشمه توالت و یک دستگاه دستشویی تعبیه شده باشدو در ضمن داشتن یک چشمه توالت و یک دستگاه دستشویی در فضای باز مهد کودک پیشنهاد می‌شود.

7.فضایی جهت ثبت نام و بایگانی پرونده کودکان و کارکنان مجهز به لوازم اداری نظیر میز، صندلی، فایل پرونده کودکان، تلفن و ..(ترجیحا اتاق).

8. فضای سرانه با احتساب 3 متر مربع برای هر کودک شیرخوار، 2 متر مربع برای هر کودک نوپا و 1 متر مربع برای هر کودک نوباوه.

9.حداکثر ظرفیت کلاس‌های آموزشی برای کودکان نوپا15 نفر و نوباوه با احتساب فضای سرانه مربوطه 20 نفر می‌باشد.

10. اتاق فعالیت کودکان مجهز به میز، صندلی، وسایل آموزشی، کمک آموزشی، وسایل بازی مناسب گروههای سنی و ...

11. اتاق بازی مجهز به خانه عروسکی و دیگر اسباب و لوازم مناسب بازی گروه‌های سنی.

12. ناهار خوری مجهز به میز و صندلی و وسایل غذاخوری مناسب.

13 . آشپزخانه مجهز به تجهیزات لازم نظیر یخچال، فریزر، اجاق گاز، کابینت، ظروف مناسب و...

14 . اتاق خواب کودکان مجهز به تشک، بالش، ملحفه، و تخت خواب برای هر کودک شیرخوار.

15. اطاق تعویض و شست وشو مجهز به دوش متحرک، وان مخصوص شست و شو، میز تعویض، دست شویی با آب سرد و گرم، سطل درب دار، دست کش یک بار مصرف و ...

16. حیاط یا فضای بازی ایمن سازی شده حداقل به مساحت 50 متر مربع، مجهز به وسایل بازی مانند تاب، سرسره، الا کلنگ و ...؛ در مناطق کم برخورداربا تشخیص وتایید کمیته مساحت حیاط و فضای بازی مهدکودک قابل تغییر خواهد بود.

17. سیستم سرمایش و گرمایش متناسب با مناطق جغرافیایی کشور ( رادیاتور، فن کوئل یا شوفاژ، بخاری، پکیج، کولر...)و در ضمن تمامی سیستم‌های در دسترس کودکان باید با پوشش‌های امن محفوظ شده باشند

18. وجودکپسول اطفاء حریق دارای کنترل فنی و بررسی ادواری با درج تاریخ و مشخصات بازدید کننده برای هرطبقه ضروری و الزامی می‌باشد.

19. ایمن سازی پلکان، شیشه‌ها، ارتفاعات، پریزها، وسایل حرارتی، برودتی و غیره.

20. نصب هواکش و استفاده از کف پوش مناسب، مواد لازم بهداشتی و ....

21.درجه حرارت مناسب مهدکودک به تناسب فصول حداکثر 25 تا 27 و حداقل20 درجه سانتی گراد می‌باشد.

22. وجود جعبه کمک‌های اولیه (شامل چسب، باند، گاز استریل، بتا دین ...) در محل مناسب به دور از دسترس کودکان .

 

ماده 11: نحوة نظارت بر مهدهای کودک و ضوابط رسیدگی به تخلفات و شکایات

نظارت بر مهدهای کودک و رسیدگی به تخلفات آنها و شکایات واصله براساس مفاد دستورالعمل نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی و خیریه موضوع مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه جلسة مورخ 20/3/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة 2) و فرآیند ترسیم شده در آن می‌باشد.

 تبصره 1 : هنگام بررسی شکایات و تخلفات مهدکودک باید از  مدیر موسس یا موسس و مدیر جهت شرکت در جلسه و پاسخگویی دعوت به عمل آید.

تبصره 2: حضور نماینده اداره رفاه موسسه به هنگام طرح پرونده مهدهای خودکفا در کمیته به عنوان پاسخگو الزامی است.

تبصره 3: در بررسی تخلفات مهدهای کودک قرآنی از نماینده سازمان تبلیغات نیز دعوت بعمل می‌آید.

تبصره 4: تعطیلی مهدکودک توسط مدیر موسس یا موسس بدون اطلاع و موافقت بهزیستی استان تخلف محسوب می‌گردد.

تبصره 5: ترک مهدکودک توسط مربیان و سایر کارکنان در زمان فعالیت مهدکودک بدون هماهنگی با مدیر موسس یا مدیر ممنوع بوده و تخلف محسوب میشود.

تبصره 6: مراکزی که بدون کسب مجوز از سازمان بهزیستی استان تحت عنوان مهدکودک فعالیت می‌نمایند غیر مجاز محسوب شده، و توسط سازمان بهزیستی استان جهت تعطیلی، به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی استان معرفی می‌گردند.

تبصره 7: در صورت تعطیل موقت یا دائم مهدکودک، تمام تعهدات حقوقی و قانونی برعهده مدیر موسس یا موسس می‌باشد.

تبصره 8: سازمان بهزیستی استان باید پس از لغو پروانه فعالیت و تعطیل مهد کودک، مراتب را از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه‌های استانی به اطلاع عموم برساند.

 ماده 12: این دستورالعمل در 12 ماده تنظیم شده است و از زمان ابلاغ جایگزین دستورالعملهای قبلی می‌شود.