اشکال مختلف انتقال به جامعه و خانواده(ترخیص)

اشكال مختلف انتقال به جامعه وخانواده ( ترخيص )

 

ترخيص كودكان تحت نظارت سازمان بهزيستي به اشكال ذيل مي تواند انجام پذيرد:


 ۱- انتقال كودك نزد دايه رضاعي، خانواده خود، بستگان سببي ونسبي و خانواده داوطلب ( شبه خانواده )

۲-فرزند خواندگي

۳-زندگي مستقل و ازدواج