روند اجرایی فرزندخواندگی و مدارک مورد نیاز

روند اجرایی فرزند خواندگي و مدارک مورد نیاز


روند اجرایی  فرزند خواندگي و مدارک مورد نیاز 

۱- فرآيند اجرايي فرزند خواندگي در ستاد سازمان بهزيستي استان وتوسط كميته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت اعضاي كميته مشتمل است برمديركل بهزيستي استان ، معاون اموراجتماعي، كارشناس شبه خانواده استان، كارشناس فرزند خواندگي، مددكار و كارشناس حقوقي استان.

 وظيفه اصلي كميته فرزند خواندگي: تصميم گيري درمورد انتخاب بهترين والدين براي فرزندان تحت پوشش از بين متقاضيان وتامين منافع عاليه كودك تحت مراقبت است.

۲- متقاضيان فرزند خواندگي بايد تقاضاي رسمي خود مبني برفرزند پذيري را به سازمان بهزيستي اعلام نمايند. اين تقاضا حتما" بايد به امضاي متقاضيان رسيده وشامل نشاني وشماره تلفن متقاضيان باشد. گاهي متقاضيان شروع كار را از دادگاه آغاز مي كنند و سپس به بهزيستي معرفي مي شوند.

۳- تصوير كليه صفحات شناسنامه زوجين، تصوير سند ازدواج، تصوير سند مالكيت منزل يا اجاره نامه، گواهي ناباروري با تعيين فرد نابارور از متخصص ناباروري يا مراكز درمان ناباروري، گواهي عدم سوء پيشينه، گواهي سلامت جسماني ورواني متقاضيان از متخصص ، گواهي اشتغال به همراه ميزان تقريبي درآمد زوجين از مداركي محسوب مي شوند كه بايد در پرونده همه متقاضيان موجود باشد. - سازمان بهزيستي موظف است درصورت لزوم متقاضيان را براي دريافت گواهينامه هاي مورد نياز به سازمان هاي ذيربط معرفي نمايد.

۴- تهيه گزارش مددكاري جامع كه در برگيرنده كليه جوانب زندگي متقاضيان است توسط مددكار اجتماعي ودرج در پرونده .

۵-مشاوره قبل از فرزندپذيري از موارد مهمي است كه زوجين قبل از تشكيل كميته فرزندخواندگي بايد درآن شركت نمايد؛ نتيجه جلسات درپرونده درج گردد.

۶- طرح پرونده دركميته فرزندخواندگي

۷-چنانچه تصميم كميته مبني برپذيرش متقاضيان باشد درليست نوبت قرارمي گيرند.

۸- درصورت فرارسيدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شيرخوارگاه معرفي مي شوند.

۹- درصورت انتخاب فرزند والدين متقاضي توسط بهزيستي استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمايشي ( حكم سرپرستي موقت ) معرفي خواهند شد.

۱۰-پس از صدور حكم سرپرستي ، كودك انتخابي طي صورتجلسه اي به والدين تحويل خواهد شد . ومراتب به دادگاه مربوطه اعلام مي شود.

۱۱- درطي دوره آزمايشي 6 ماهه ، بايد حداقل سه بازديد از طرف مددكاران اجتماعي از خانواده فرزند پذير به عمل آيد.

۱۲-درصورت تائيد وضعيت مراقبت از فرزند وتوانايي خانواده وحفظ منافع فرزند ، گزارش نهايي تهيه وبراي صدور حكم قطعي سرپرستي به دادگاه ذيربط منعكس مي گردد.

۱۳- درمورد اخذ شناسنامه كودك با مشخصات والدين قانوني بعداز طي دوره شش ماهه آزمايشي وصدور حكم قطعي اقدام خواهد شد.

۱۴- به منظور حفظ منافع فرزند، تامين آتيه وي و جبران عدم برخورداري فرزند از ارثيه والدين حقوقي، صلح يك سوم اموال والدين به فرزند خوانده از طريق دفتر خانه هاي رسمي و حتي مراجع قضايي انجام مي پذيرد افتتاح حساب پس انداز، بيمه آتيه يا روش هاي اطمينان بخش ديگري نيز مي توانند از راهكارهايي باشند كه به موازات صلح اموال انجام گيرد.

۱۵- حكم سرپرستي درصورت تشخيص سازمان بهزيستي مبني برآسيب پذيري كودك و عدم شايستگي والدين قانوني يا مراجعه والدين حقيقي كودك با هماهنگي دادگاه قابل فسخ است.