ساماندهی امور سالمندان

دفتر ساماندهي امورسالمندان استان
 اين دفتر مطالعه ،  مشاوره ، برنامه ريزي و مكنترل و نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي تابعه درارائه خدمات توانبخشي ، آموزشي ، فرهنگي ، اجتماعي ، حمايتي به افراد بالاي 60 سال را بر عهده دارد .
 
اهداف كلي:
 
فراهم ساختن زمينه هاي لا زم براي زندگي مستقل و با كرامت براي سالمندان بويژه سالمندان معلول
 
اهداف اختصاصي:
1-     ارائه ، توسعه و ارتقاء خدمات توانبخشـي ، اجتماعي ، رفـاهـي ، آموزشـي و حمايتي به سالمنـدان و خانواده هاي آنان
2-      توانمند سازي سالمندان شهري و روستائي
3-      ايجاد نگرش مثبت جامعه نسبت به سالمندان
4-     آگاه سازي سالمندان – خانواده و جامعه
5-     جلب مشاركت فعال سالمندان در مسائل اجتماعي و كليه امورمرتبط
6-      فراهم نمودن زمينه هاي لازم جهت ايجاد ، تقويت و گسترشNGO هاي مرتبط با امورسالمندي
7-      پژوهش و تحقيق در زمينه سالمندي
 
وظايف امورسالمندان:
1-     بررسي و مطالعه و شناسائي جامعه هدف (سالمندان ) استان
2-     بررسي و مطالعه و شناسائي نيازهاي جامعه هدف (سالمندان ) استان
3-     ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي به كارشناسان ، واحد هاي تابعه و سالمندان و خانواده هاي آنان
4-     برنامه ريزي در جهت پاسخگوئي به نيازهاي جامعه هدف (سالمندان ) استان
5-     پايش ، كنترل ، نظارت و ارزيابي مراكز وواحدهاي تابعه
6-     تلاش در جهت تقويت زمينه هاي گسترش NGO ها و نظارت بر آنها
7-     همكاري در تخصيص و توزيع يارانه هاي مراكز روزانه و شبانه روزي سالمندان استان
8-     آگاه سازي فرد، جامعه و خانواده به منظور ايجاد تصوير مثبت از سالمندي
9-     تلاش و همكاري درارتقاء سطح كيفي خدمات درمراكز سالمندان
10-همكاري و رسيدگي به مسائل و مشكلات كه از طرف مردم درارتباط با مراكز سالمندان استان مطرح ميگردد.
11- تلاش در تشكيل شوراي سالمندان استان و انجام وظايف مرتبط با دبيرخانه شواري سالمندان استان
12- تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي براي سالمندان و خانواده هاي آنان
13- راه اندازي كلنيك هاي سالمندي در استان
14- همكاري با مجامع علمي و آموزشي مرتبط با مسائل سالمندي
15- همكاري در برگزاري مراسم، همايش، سمينار، جشنواره و روزهاي جهاني معلولين بويژه سالمندان
16- تهيه شاخص هاي انتخاب سالمندان نمونه و سالمندان معلول  برتر استان و معرفي به بهزيستي كشور
17-  تلاش در جهت تشكيل كانون هاي هميار سالمندان با همكاري مؤسسات خيريه در سطح استان
18- برگزاري برنامه هاي ورزشي مناسب سالمندان در سطح استان
19- تهيه بروشورهاي  آموزشي با موضوع بيماري هاي شايع دردوران سالمندي
20- تهيه برنامه هاي زيارتي و سياحتي براي سالمندان و خانواده هاي آنان