مطالب آموزشی

مطالب ارائه شده در همايش ها و كارگاهها

 

خانواده ها منبع اصلي و حياتي درمان وتوانبخشي بيماران مبتلا به اختلالات رواني شديد هستند و در واقع غالبا تنها نظام حمايتي به شمار مي روند كه افراد بيمار به آن دسترسي دارند . خانواده ها مشتاقند كه درباره بيماري و آثار آن بر روي افراد مبتلا بيشتر اطلاعات كسب كنند و اين حق آنها ست كه همه چيز درباره بيماري و چگونگي تاثير داروها بدانند (الپرز 2000 ويل 2002). بنابراين كوچكترين ترديدي در ضرورت آموزش خانواده ها و انتقال اطلاعات لازم به آنان در زمينه بيماري هاي رواني باقي نمي ماند .

يكي از كاربردهاي ويژه موسيقي درماني در كار توانبخشي با افراد استثنايي ديده مي شود . موسيقي درماني عبارت است از استفاده ساختارمند از تجربه هاي موسيقي به منظور تسهيل نمودن تغيرات مثبت و ايجاد اين تغييرات در رفتار آدمي ... (دريافت فايل powerpoint)

هر يك از اختلالات رواني يك الگو يا سنــدرم رواني يـا رفـتـاري قـابـل مـلاحضه باليني تصور مي شـود كه در فرد روي داده و بـا نـاراحتي فعلي(يـعنـي نشـانـه اي دردنـاك) يا ... (دريافت فايل powerpoint)