پیام سازمان

 باسمه تعالي
 سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی براساس وظایف قانونی خود و به منظور دستيابي به برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همانند تمامی دستگاه هاي اجرايي كشور باجدیت به فعالیت خود ادامه می دهد.
 اين سازمان با تكيه بر ارزشهاي اسلامي-ايراني، باورهاي برگرفته شده از آن و منشور اخلاقي سازماني و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات با هدف ارائه خدمات رفاهی وپیراپزشکی در نظر دارد با تمامي توان بر چالشهاي پيش رو فایق آمده و سازماني كارآمد،خلاق، قانون مدار و توانمند با نیروی انسانی هوشمند عمل نماید و در طول برنامه چهارم توسعه همواره ،پیوسته، با سرعت، با مهارت و بطور تیمی در جهت خدمت به جامعه هدف بهزیستی حرکت نماید.
 سايت اطلاع رساني سازمان آذربایجان شرقی با اهداف فوق به منظور ارائه خدمات بهینه و افزايش شفافيت و پاسخگويي به جامعه هدف در شبكه جهاني طراحي شده و آماده دريافت نقطه نظرات انديشمندان و صاحب نظران عزیز در سرتاسر جهان مي باشد.
 
مدیریت بهزیستی استان آذربایجان شرقی