امور مسکن معلولین و مددجویان

امور مسكن معلولين و مددجویان

 
    بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون  جامع حمايت از حقوق  معلولين ، بهزيستي كشور موظف گرديده در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمكهاي يارانه اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحدهاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام نمايد و در اين راستا اقدامات زير انجام    مي پذيرد .
1ـ جلب همكاري افراد خير براي مشاركت ساخت مسكن معلولين
2ـ جلب همكاري موسسات خيريه تحت نظارت بهزيستي براي مشاركت در ساخت مسكن
3ـ جلب همكاري مسكن و شهرسازي در خصوص اختصاص 10% سهميه واحد احداثي براي معلولين استان
4ـ شناسائي ، برنامه ريزي و تامين اعتبار وديعه مسكن اقشار كم درآمد تحت پوشش
5ـ جلب همكاري مديريت و كارشناسان بانك مسكن استان در جهت تسهيل و هزينه كرد بهينه اعتبارات وديعه مسكن
6ـ كمك به احداث واحد مسكوني معلولين با مشاركت خود مددجويان