معاونت امور اجتماعی

مقدمه

نظر به این که براساس بند 1 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، صدور پروانه فعالیت مهدهای کودک برعهده سازمان بهزیستی کشور می‌باشد، این دستورالعمل در اجرای ماده 3 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسة مورخ 6/3/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی، توسط معاونت امور اجتماعی تهیه، به تصویب شورای معاونین رسیده و مبنای کار کمیسیون عالی و کمیسیون استانها خواهد بود.

 ماده 1 ـ تعاریف

1. سازمان بهزیستی کشور: به ستاد مرکزی سازمان مستقر در تهران اطلاق می‌گردد که سازمان بهزیستی استانها تحت نظارت آن فعالیت می‌نمایند.

2. سازمان بهزیستی استان: به ستاد مرکزی سازمان بهزیستی مستقر در مرکز هر استان اطلاق می‌گردد که بهزیستی شهرستانها تحت نظارت آن فعالیت می‌نمایند.

3 . کمیسیون عالی صدور پروانه فعالیت‌ها: در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد، و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 26 قانون موضوع این دستورالعمل و کمیسیون صدور پروانه فعالیت استانها، رسیدگی به شکایات واصله، بررسی پیشنهاد ابطال پروانه فعالیت مهدهای کودک و اتخاذ تصمیم نهایی، و ابلاغ اجرایی موضوع به کمیته ستادی و کمیسیونها را عهده‌دار می‌باشد، و در این دستورالعمل به اختصار «کمیسیون عالی» نامیده می‌شود.

 ادامه مطلب 

 

دستورالعمل آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک

دستورالعمل آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک

 ماده 1) هدف کلی :

ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک

ماده 2) مخاطبین طرح

- مدیران و موسسین مهدهای کودک

- مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها

- متقاضیان تاسیس مهدکودک

- متقاضیان مربیگری در مهدهای کودک

دستورالعمل آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک

 ماده 1) هدف کلی :

ارتقاء دانش و مهارت مدیران و مربیان مهدهای کودک

ماده 2) مخاطبین طرح

- مدیران و موسسین مهدهای کودک

- مربیان مهدهای کودک و پیش دبستانی ها

- متقاضیان تاسیس مهدکودک

- متقاضیان مربیگری در مهدهای کودک

ماده 3) کمیته ها ی آموزشی و شرح وظایف و اختیارات آنان:

الف ) کمیته راهبری آموزش ستادی:

1)اعضای کمیته راهبری آموزش ستادی :

- مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان

- معاون امور اجتماعی (از یکی از استان ها).

- رئیس گروه آموزش دفتر امور کودکان و نوجوانان.

- کارشناس امور کودکان (گروه آموزش).

- یک نفر از اعضای کمیته علمی دفتر امور کودکان و نوجوانان.

2)وظایف و اختیارات کمیته راهبری آموزش ستادی :

- تنظیم و تدوین تمامی دستورالعمل های آموزشی و ابلاغ آن به استان ها.

- بازنگری دستورالعمل های آموزشی و ابلاغ آن به استان ها.

- بررسی و تائید نهایی نیازهای آموزشی.

- تدوین محتوای آموزشی و تعیین سیاست های آموزشی .

- بررسی شرایط مراکز برگزار کننده پیشنهاد شده از استان.

- تعیین سیاست های برخورداری از امتیازات لازم برای مخاطبین طرح

- بررسی موارد پیشنهادی از سوی استان ها

تبصره 1: رئیس کمیته راهبری آموزش ستادی مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور می باشند در ضمن کمیته راهبری ستادی در دفتر امور کودکان کشور مستقر می باشد.

ب) کمیته راهبری آموزش استانی

1)اعضای کمیته راهبری آموزش استانی:

- معاون امور اجتماعی بهزیستی استان

- کارشناس مسئول امور کودکان و نوجوانان بهزیستی استان

- مسئولین مراکز برگزار کننده

2)وظایف و اختیارات کمیته راهبری آموزش استانی:

– اجرای تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در زمینه آموزش و ابلاغ آن به مراکز برگزار کننده ذیربط.

- بررسی و انتخاب مجری آموزش ها (مراکز برگزار کننده ) از میان دانشگاه ها و موسسات آموزشی مندرج ماده 4 و استعلام از کمیته راهبری ستادی مستقر در دفتر امور کودکان.

- تعیین نرخ شهریه براساس ماده ده این دستورالعمل و اعلام آن به مراکز برگزارکننده.

- معرفی مدیران و مربیان مهدهای کودک به مراکز برگزار کننده.

- تعیین لیست مراکز کارورزی جهت متقاضیان مدیریت و مربیگری.

- هماهنگی با مدیران مهدهای کودک در ارتباط با معرفی مربیان برای گذراندن دوره ها.

- ارزشیابی مستمر از برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی مراکز برگزار کننده.

- بررسی سوابق اساتید معرفی شده توسط مراکز برگزار کننده مطابق با مندرجات ماده 8 دستورالعمل .

– بررسی واجدین شرایط همطرازی تالیفات ، تحقیقات، ترجمه کتاب و مقالات ( در حوزه کودکان) انجام شده با ساعات آموزش مرحله توجیهی مطابق با تبصره 4 ماده 5 دستورالعمل.

- ارسال گزارش از فرایند کار به کمیته راهبردی ستادی.

 - تبصره 1: رییس کمیته راهبری استانی معاون امور اجتماعی استان می باشد. در ضمن کمیته راهبری آموزش استان در بهزیستی استان مستقر می باشد.

ج) مجری آموزش(مرکز برگزار کننده)

1)اختیارات و وظایف مجری آموزش:

– اجرای تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره در زمینه آموزش با همکاری کمیته آموزش استانی.

– دریافت لیست متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی از کمیته آموزش استانی.

– برنامه ریزی به منظور اجرای دوره های آموزشی در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده.

– تامین فضای فیزیکی ، امکانات و تجهیزات مناسب مورد نیاز جهت اجرای دوره های آموزشی مطابق این دستورالعمل.

– دعوت از اساتید و تنظیم فرمهای قرارداد و امور ذیربط با هماهنگی و تایید کمیته آموزش استانی

– ارسال فهرست پذیرفته شدگان در دوره و تصویر یک نسخه گواهینامه به کمیته راهبری آموزش استانی.

- ارزشیابی از دوره های در حال اجراء و ارایه گزارش به کمیته آموزش استانی .

ماده 4) مراکز برگزار کننده دوره:

1 – مراکز علمی – کاربردی وابسته به سازمان بهزیستی .

2-دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

3 – دانشگا هها وجهاد دانشگاهی ها.

4-کانون توسعه و همیاری مهد های کودک.

5 – موسسات آموزشی مورد تائید دفتر آموزش و پژوهش استانداری ها در سراسر کشور.

تبصره 1 : بررسی و انتخاب مراکز برگزار کننده در سطح استان از طریق کمیته راهبری استانی صورت می پذیرد و پس از انتخاب مرکز و استعلام استان از کمیته راهبری ستادی، استان می تواند با رعایت تمامی مقررات و مندرجات دستورالعمل اقدام نماید. بنابراین فقط مراکز مورد تایید و دارای مجوز از کمیته راهبری ستادی و استانی مجاز به برگزاری دوره در چهارچوب دستورالعمل می باشند .

تبصره 2 : مراکز برگزار کننده اجازه تغییر در ساعات کلاس ها، افزایش شهریه دریافتی، تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس و... را ندارند و در صورت هرگونه تغییر در اجرای این دستورالعمل نسبت به حذف آن مرکز و جایگزینی مرکز دیگر اقدام خواهد شد.

تبصره 3 : در صورت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد نسبت به دستورالعمل موارد به صورت کتبی به کمیته راهبری آموزش ستادی ارسال گردد.

ماده 5) ساختار دوره ها:

ساختار دوره های آموزشی با در نظر گرفتن مقطع و ماهیت دوره ها به سه دسته دوره تقسیم شده است. لذا شرکت کنندگانی که براساس دستورالعمل های آموزشی به شماره 16752/820 مورخ 16/12/1383 و به شماره 10078/820 مورخ 25/7/84 وشماره 28939/87/700 مورخ29/4/87موفق به گذراندن مرحله اول شده اند نیازی به گذراندن مجدد این مرحله را ( در صورت داشتن گواهینامه مطابق با مندرجات دستورالعمل) ندارند.

الف) دوره های مقدماتی (مرحله اول) : این دوره ها با هدف ارایه دانش، مهارت درافراد اجرا می گردد که باید در ابتدا یا حین خدمت صورت پذیرد.

ب ) دوره های تکمیلی (مرحله دوم): با هدف رفع کاستی های دانش و مهارت ارایه می گردد. و در امتداد آموزش های قبلی بوده است و در حین خدمت ارایه می گردد.

ج ) دوره های توجیهی : این دوره ها در حین خدمت براساس نیاز مجموعه و نیازسنجی های لازم صورت می پذیرد و در این راستا حداقل ساعات پیش بینی شده برای آموزش مدیران و مربیان هر سال 20 ساعت می باشد.

تبصره 1: دوره های توجیهی بعد از طی مراحل اول و دوم و دریافت گواهینامه هر دو مرحله انجام می شود.

تبصره 2: عناوین دوره های آموزشی مرحله توجیهی از سوی کمیته راهبری آموزش ستادی اعلام می شود در صورتی که برای دوره های توجیهی دفتر دوره ای را تا سه ماهه اول سال ارایه ننماید استان ها می توانند نسبت به طراحی و اجرای دوره ها پس از تایید کمیته راهبری آموزش ستادی مبادرت ورزند.

تبصره 3 : در صورت پیشنهاد هر دوره آموزشی علاوه بر دوره های آموزشی مندرج در این دستورالعمل از سوی کمیته استانی، باید مشخصات دوره به تایید کمیته راهبری ستادی برسد.

تبصره 4: در صورتی که مخاطبین این دستورالعمل دارای تالیف، پژوهش، ترجمه کتاب و مقاله در حوزه کودکان باشند، کمیته راهبری استان پس از بررسی و تایید می تواند نسبت به همترازی موارد فوق با ساعات آموزشی مرحله توجیهی با رعایت موارد ذیل اقدام نماید و در ضمن نسخه ای از تالیفات را نیز به کمیته ستادی ارسال نماید، لذا به ازای:

- هرتالیف و پژوهش چاپ شده، 8 ساعت آموزشی .

- هرمقاله چاپ شده در نشریات علمی و پژوهشی، 5 ساعت آموزشی .

- هر ترجمه متون چاپ شده، 4 ساعت آموزشی .

- هر گواهینامه شرکت در کارگاهها، همایشها و سمینارهای علمی و آموزشی، 3 ساعت آموزشی، محاسبه می شود.

مدیران و مربیانی که در این قسمت امتیاز کسب می نمایند از زمان دوره توجیهی آنان کسر می شود .

تبصره5: کمیته آموزش استانی بر نحوه اجرا و کیفیت برگزاری دوره ها توسط مراکز برگزار کننده نظارت خواهد داشت و در صورت عدم رعایت ضوابط و یا نازل بودن کیفیت برگزاری دوره ها ، نسبت به سلب صلاحیت آن مرکز اقدام خواهد کرد.

تبصره 6 : فارغ التحصیلان رشته آموزش و پرورش پیش از دبستان و تربیت مربی پیش از دبستان(فوق دیپلم و کارشناسی وبالاتر )نیازی به گذراندن مرحله اول(دوره مقدماتی) ندارند.

ماده 6) ظرفیت دوره ها:

ظرفیت هر یک از دوره ها باتوجه به استمرار دوره ها و تناسب امکانات در هر کلاس حداکثر تا 30 نفر تعیین می شود.

تبصره 1 : مدیران روستا مهدها می توانند با تائید کمیته راهبری اموزش استان در هر یک از دوره ها به نسبت شرکت کنندگان ( 5 الی 10 درصد) با تخفیف شرکت نمایند.

تبصره 2 : رعایت سقف ظرفیت دوره ها توسط مراکز الزامی است. و در صورت عدم رعایت، نسبت به حذف آن مرکز اقدام خواهد شد.

ماده 7) زمان برگزاری دوره ها:

کمیته های آموزش استانی با عنایت به ویژگی ها و شرایط اقلیمی استان مربوطه می توانند زمان برگزاری را با هماهنگی مراکز برگزار کننده تنظیم نماید، مشروط به اینکه ساعات پیش بینی شده برای هر عنوان درس رعایت شود.

تبصره 1: زمان برگزاری دوره برای مربیان مهدهای کودک در ساعات فعالیت آنان بلامانع می باشد. و در ضمن در صورت حضور مربی در ساعات فعالیت در کلاس ، مدیر اجازه کسر از حقوق مربی را ندارد.

تبصره 2 : حداکثر زمان برای برگزاری هر مرحله برای شاغلین(در مهد کودک) دو ماه و متقاضیان سه ماه می باشد و در صورت هرگونه گزارش مبنی بر افزایش زمان ، با مرکز برکزار کننده برخورد خواهد شد.

تبصره 3: حضور به موقع در کلاس از ضوابط دوره است و غیبت غیرموجه بیش از 4/1 ساعات درس موجب محرومیت از درس مربوطه توسط مرکز برگزار کننده خواهد شد و شهریه پرداختی مربوط به آن درس مسترد نخواهد شد.

تبصره 4 : در صورت عدم تشکیل کلاسها به هر عنوان، شهریه دریافت شده مسترد خواهد شد.

تبصره 5: مراکز برگزار کننده مجاز به تشکیل کلاس ها در روز های تعطیل رسمی نمی باشند.

ماده 8) مشخصات مدرسین دوره:

برای دروس مقرر، از اساتید و مدرسان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (آشنا به ویژگیها و فعالیت های مهدهای کودک) جهت تدریس استفاده خواهد شد.

تبصره 1 : شرط تدریس در دوره های ذیربط دارا بودن حداقل مدرک مرتبط کارشناسی ارشد و بالاتر در موضوع تدریس می باشد.

تبصره 2 : مدرس موظف است پس از اتمام آموزش نسبت به برگزاری آزمون و اعلام نتابج اقدام نماید.

تبصره 3 : حداقل نمره قبولی 14 می باشد و در صورتی که شرکت کننده ای موفق به کسب حداقل نمره قبولی نگردد می تواند بدون پرداخت شهریه فقط در آزمون بعدی آن درس شرکت نماید. و در صورت عدم قبولی برای بار دوم موظف به گذراندن مجدد آن درس با پرداخت شهریه می باشد.

تبصره 4 : مراکز برگزار کننده موظف به پذیرش مجدد شرکت کنندگانی می باشند که موفق به کسب حداقل نمره نشده اند.

تبصره 5 : شرکت در مراحل بعدی منوط به دریافت گواهینامه مرحله اول می باشد.

ماده 9) صدور گواهینامه :

هر یک از مراکز برگزار کننده دوره های آموزشی (ماده 4)، موظفند پس از اتمام هر مرحله ، به شرکت کنندگانی که در آزمون آن مرحله موفق شده اند گواهینامه اعطاء نمایند این گواهینامه توسط مراکز آموزشی که دوره ها را برگزار می کنند به فراگیران اعطا می شود.

تبصره1: در صورت گذراندن دوره های آموزشی توسط فراگیر، مرکز برگزار کننده باید نسبت به صدور گواهینامه های مربوط برای هر یک از پذیرفته شدگان حداکثر ظرف مدت پانزده روز اقدام نمایند.

تبصره 1: این مراکز موظفند اسامی پذیرفته شدگان و یک نسخه تصویر گواهینامه های صادره (مطابق فرم پیوست) را به کمیته راهبری اموزش استان ذیربط جهت درج در پرونده ارسال نمایند.

تبصره 2 : گواهینامه های صادره جهت هر یک از فراگیران در مراکز برگزار کننده دارای دو امضاء خواهد بود. امضاء اول توسط مدیر کل بهزیستی استان و امضاء دوم از سوی رییس مرکز برگزار کننده صورت خواهد گرفت.

تبصره 3 : پس از اتمام هر مرحله گواهینامه آن مرحله با ذکر عناوین دوره و... مطابق با فرم پیوست به فراگیران اعطاء می شود. بنابراین هر فراگیر در صورت گذراندن کامل دوره ها دارای دو گواهینامه مرحله مقدماتی و تکمیلی خواهد بود.

ماده 10) هزینه اجرای دوره های آموزشی

هزینه اجرای دوره های آموزشی اعم از حق التدریس اساتید و ... از محل شهریه دریافتی تامین می گردد. و میزان شهریه دریافتی برای :

• مدیران مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره یک مابین مبلغ420.0000 تا 560.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 8000 ریال می باشد.

• متقاضیان مدیریت مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره دومابین مبلغ650.000 تا 900.000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6500 تا 9000 ریال می باشد.

• مربیان مهدهای کودک برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره سه شماره مابین مبلغ330.0000 تا 450.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 5500 تا 7500 ریال می باشد.

• متقاضیان مربیگری برای مرحله اول (مقدماتی ) مندرج در جدول شماره چهار مبلغ مبلغ600.0000 تا 750.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 7500 ریال می باشد.

• مدیران مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله دوم (تکمیلی ) مندرج در جدول شماره پنج مبلغ420.0000 تا 560.000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 8000 ریال می باشد.

• متقاضیان مدیریت مهدهای کودک (اعم از مدیر موسس و مدیر مسئول) برای مرحله دوم (تکمیلی ) مندرج در جدول شماره پنج مابین مبلغ450000 تا 630.000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6500 تا 9000 ریال می باشد.

• مربیان مهدهای کودک برای مرحله دوم (تکمیلی) مندرج در جدول شماره شش مبلغ440.0000 تا 600.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 5500 تا 7500 ریال می باشد.

• متقاضیان مربیگری برای مرحله دوم (تکمیلی ) مندرج در جدول شماره شش مبلغ مبل480.0000 تا 800.0000 ریال و یا به عبارتی به ازاءهر ساعت ما بین 6000 تا 7500 ریال می باشد. .

• موسسین مهدهای کودک مطابق با جدول شماره هفت مبلغ 450000 ریال می باشد.

تبصره 1: 70درصد شهریه مربیان شاغل در مهدهای کودک توسط مدیر مهد کودک باید تامین گردد.

تبصره 2: تعیین نرخ شهریه با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی استان متفاوت بوده و توسط کمیته آموزش استانی(بر اساس مفاد این ماده) تعیین و به مراکز برگزار کننده ابلاغ می شود. و مراکز برگزار کننده اجازه دریافت شهریه قبل از تایید میزان شهریه و اعلام کمیته راهبری آموزش استانی را ندارند.در ضمن کمیته آموزش استان مجاز به تعیین شهریه کمتر ازمبلغ مذکور می باشند.

تبصره 3 : شهریه دریافتی باتوجه به مقررات و قوانین موضوع کشور هر ساله توسط کمیته آموزش دفتر مستقر در دفتر امور کودکان و نوجوانان بررسی و اعلام می گردد.

ماده 11) کارت مربیگری

بعد از پایان دوره های آموزشی مقدماتی و تکمیلی و ارایه تصویر گواهینامه کمیته آموزش استانی با همکاری مراکز برگزار کننده ذیربط نسبت به صدور کارت ویژه مدیران ومربیان (مطابق با فرم پیوست سه)اقدام نماید.

تبصره1: مهر و امضای بهزیستی استان در جدول هر دوره (تصویر پشت کارت) الزامی است.

 
دوره های مقدماتی (مرحله اول)

جدول شماره یک :ویژه مدیران مهدهاي كودك

رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت

1 روانشناسی کودک 20

2 مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک 24

3 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 12

4 حقوق کودک 12

جمع کل ساعات 70

جدول شماره دو :ویژه متقاضیان تاسیس مهد کودک

رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت

1 روانشناسی کودک 20

2 مدیریت و برنامه ریزی در مهدهای کودک 24

3 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 12

4 حقوق کودک 12

کارورزی 30

جمع کل ساعات 100

جدول شماره سه : ویژه مربیان مهدهاي كودك

رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت

1 روانشناسی رشد 20

2 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 16

3 آموزش مفاهیم علوم وریاضی 12

4 آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی 12

جمع ساعت 60

 

جدول شماره چهار : ویژه متقاضیان مربیگری مهدهاي كودك

رديف عنوان دروس دوره مقدماتی ساعت

1 روانشناسی رشد 20

2 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 16

3 آموزش مفاهیم علوم وریاضی 12

4 آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی 12

کارورزی 40

جمع ساعت 100

 

دوره های تکمیلی (مرحله دوم)

جدول شماره پنج:ویژه مدیران ومتقاضیان تاسیس مهد کودک

رديف عناوین دروس دوره تکمیلی ساعت

1 بازی و اسباب بازی 16

2 روشهای ارتباط و آموزش خانواده 12

3 آشنایی با اختلالات رفتاری کودکان 16

4 مهارتهای زندگی 12

آشنایی با مبانی امور مالی و مالیاتی 16

5 جمع ساعت 70

 

جدول شماره شش :ویژه مربیان و متقاضیان مربیگری در مهدهاي كودك

عناوین دروس دوره تکمیلی

1 آشنایی شیوه های قصه گویی و نمایش خلاق 20

2 آشنایی با نقاشی وکارهای دستی کودکان 20

3 بازی و اسباب بازی 16

4 حقوق کودک 12

5 مهارتهای زندگی 12

جمع كل ساعت 80

 

جدول شماره هفت : دوره ها ی آموزشی ویژه موسسین مهدهاي كودك

رديف عناوین دروس ویژه موسسین ساعت

1 آشنایی با اهداف و اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان 16

2 مقررات اداری و ضوابط جاری در مهدهای کودک 12

3 مهارتهای زندگی 12

4 حقوق کودک 12

جمع ساعت 52

 
روانشناسی کودک

سرفصل ها

v تعريف روانشناسي رشد.

v عوامل موثر در رشد.

v آشنايي با نظريه هاي رشد و با كاربرد آنها در آموزشهاي پيش از دبستان با تاكيد بر:( نظريه پياژه ، اريكسون و كلبرگ).

v مراحل رشد در كودكان

ü آشنايي با ويژگي هاي رشد شناختي كودكان

ü آشنايي با ويژگي هاي رشد اخلاقي كودكان

ü آشنايي با ويژگي هاي رشد اجتماعي كودكان.

ü آشنايي با ويژگي هاي رشد عاطفي كودكان

ü آشنايي با ويژگي هاي رشد جسماني و حركتي كودكان .

v نقش خانواده در رشد كودك.

v نقش مهدكودك در رشد كودك.

 

منابع پیشنهادی:

• روان شناسی رشد – پاول اس کاپلان – مترجم : مهرداد فیروز بخت – تهران : خدمات فرهنگی رسا 1381

• نظریه های رشد – ویلیام کرین – مترجم : دکتر غلامرضا خوی نژاد ، دکتر علیرضا رجایی – تهران : رشد 1384

• روان شناسی رشد کودک و نوجوان – فیروزه دالکی – نشر پیک ادبیات 1384

 

مدیریت و برنامه ریزی در مهد های کودک

الف)مدیریت مراکز پیش ازدبستان

سرفصل ها

v تعریف مفاهیم بنیادین در مدیریت

v آشنایی با عناصر مدیریت:

الف) برنامه ریزی درمهدهای کودک.

ب ) سازماندهی در مهدهای کودک.

1) سازماندهی نیروی انسانی.

2) تقسیم کار.

3) سازماندهی امکانات(فضای فیزیکی ...).

ج) کنترل و نظارت درمهدهای کودک.

1) مفاهیم بنیادی کنترل.

2) تکنیک های کنترل و نظارت.

3) الگوهای مناسب کنترل و نظارت.

د) ارزشیابی.

1) ارزشیابی

الف ) کودک.

ب) گردش کار و نیروی انسانی.

2) مفهوم و فرایند ارزشیابی در مهدهای کودک.

3) فنون و روشهای ارزشیابی.

v آشنایی با شیوه های طبقه بندی اطلاعات و بایگانی اطلاعات درمهدهای کودک.

v هماهنگی و ارتباط مدیر با کارکنان ، خانواده ها، نهادها و...

v وظایف مدیر در راهنمایی و هدایت اولیاء کودکان.

v برگزاری جشن ها و برنامه های نمایشی کودکان.

ب)برنامه ریزی درمهدهای کودک

v تعریف برنامه .

v ضرورت و اهمیت برنامه ریزی در آموزش و پرورش پیش از دبستان.

v عناوین اساسی برنامه ریزی (اهداف، روشها، زمان، امکانات، ارزشیابی).

v توجه به اهداف رشد جسمی، حرکتی، عاطفی، شناختی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی در فرایند برنامه ریزی.

v انواع مختلف برنامه ریزی.

v روش ها و مدلهای اساسی برنامه ریزی در مهدهای کودک.

1 – روش اجرای مجسم، نیمه مجسم و شفاهی.

2 – برنامه کودک محور.

3 – برنامه براساس رشد.

4 – آشنایی با پروژه.

5 – آشنایی با انواع واحدهای کار متداول درمهدهای کودک.

6 – آشنایی با دیگر مدلهای متداول در برنامه ریزی.

* نقش دستگاههای اجرایی ذیربط در امر برنامه ریزی

* نقش مدیر در فرایند برنامه ریزی.

* نقش مربی در برنامه ریزی.

* وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز و سازماندهی هر یک از آنها.

* آشنایی با برنامه های سالانه. ماهانه و روزانه در مهدهای کودک.

* آشنایی با چگونگی تهیه و اجرای واحدهای کار.

 

فعالیتهای عملی

تنظیم یک واحد کار.

اجرای واحد کار در کلاس و مهد کودک.

تنظیم برنامه های آموزشی برای گروه های سنی مختلف.

تنظیم جداول برنامه سالانه – ماهانه – هفتگی.

تهیه و ساخت وسایل آموزشی مناسب و لازم برای اجرای برنامه .

منابع پیشنهادی:

1 – برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش دبستانی . ترجمه فرخنده مفیدی، انتشارات سمت، 1374.

2 – آموزش و پرورش پیش دبستانی دکتر فرخنده مفیدی انتشارات پیام نور، 1374.

3 – آموزش و پرورش درکودکستان ، بتی هارت، ترجمه محمدحسین نظری نژاد. انتشارات آستان قدس رضوی.

4- کتاب کار مربی کودک – توران میرهادی (خمارلو) ، تهران، 1359.

5-مدیریت مراکز پیش دبستانی تألیف دکترفرخنده مفیدی. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

6 – طراحی فضای بازی کودکان. ترجمه ژاله طالبی.

7-اصول و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش دبستانی – دکتر مجید علی حقدان

 

مقررات اداری و ضوابط جاری مرتبط با مهدهای کودک

سرفصل

* آشنایی با قوانین و مقررات وزارت کار.

* آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی.

* آشنایی با قوانین و مقررات سازمان بهزیستی.

* آشنایی با قوانین و مقررات وزارت دارایی.

* آشنایی با قوانین و مقررات اداره بهداشت.

* در ارتباط با استاد درس مقررات اداری و ضوابط جاری مرتبط با مهدهای کودک،از سازمان های ذیربط دعوت به عمل آید.

 

آشنایی با مبانی امور مالی و مالیاتی

سر فصل ها:

* تنظیم اسناد

* دفتر روزنامه

* دفتر کل

* دفتر معین

* تنظیم اظهار نامه مطابق با بند ب ماده 95 قانون مالیات مستقیم کشور

 

اصول و اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان

سرفصل ها:

* ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان.

* اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان.

* اصول آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان.

* آشنايي با مدلهاي و روشهاي اساسي جهت پياده كردن برنامه در مهدهاي كودك (مدل رشد محور، كودك محور، روش پروژه و واحد كار …).

* آشنايي با نقش مدير و مربي در برنامه ريزي و اجراي آن.

* وسايل و نيروي انساني مورد نياز و سازماندهي هر يك از آنها.

* آشنايي با برنامه هاي سالانه ، ماهانه و روزانه در مهدهاي كودك.

* آشنايي با شيوه هاي ارزشيابي برنامه

 

منابع پیشنهادی:

1 -برنامه ریزی آموزش وپرورش کودکان پیش از دبستان، دکتر محسن طالب زاده

2-آموزش وپرورش دبستان وپیش از دبستان،دکتر فرخنده مفیدی، انتشارات سمت

3-کتاب درسی اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش از دبستان فنی و حرفه ای – رشته کودکیاری

 

آموزش مفاهیم علوم و ریاضی

سرفصل ها:

* آشنايي با خصوصيات ذهني كودك در مراحل مختلف رشد.

* اهداف آموزش مفاهيم رياضي.

* اهميت و ضرورت آموزش مفاهيم رياضي براي كودكان.

* روشهاي آموزش (روش مشاهده اي ، روش فعال…)

* شناخت اصولي كه بايد در آموزش مفاهيم رياضي به كودكان رعايت شود.

* محتواي آموزش مفاهيم رياضي با توجه به مراحل رشد كودك پيش دبستاني.

* مفاهيم كيفي (بزرگ ـ كوچك و …).

* مفاهيم مكاني ـ فضايي (بالا ـ پائين و …).

* درك تشابه و تفاوت.

* طبقه بندي.

* ارتباط و همبستگي.

* رديف كردن و الگو سازي.

* مفاهيم و اشكال هندسي (نقطه ، گردي، سه گوش، چهار گوش).

* مفاهيم زماني (شب ـ روز و …).

* درك مفهوم عدد و شناخت شكل اعداد.

* شناخت وسايل و ابزار آموزش مفاهيم رياضي ، ساخت و كاربرد آنها.

 

ب) آموزش مفاهيم علوم تجربي:

* اهداف آموزش علوم تجربي.

* اهميت و ضرورت آموزش علوم تجربي به كودكان.

* محتواي آموزش علوم تجربي براي كودكان با توجه به مراحل رشد.

* آشنايي با موجودات روي زمين

* انسان (بدن انسان، حواس پنج گانه، رشد انسان، عوامل مؤثر در رشد).

* گياهان (انواع گياهان ، رشد آنها).

* جانوران (انواع جانوران، رشد آنها، محل زندگي ، تغذيه و …).

* آشنايي با شكل ظاهري زمين؛‌كوه، دشت، جنگل ، بيابان ، دريا.

* آشنايي با پديده هاي طبيعي ؛ باد، آب، بران، هوا ، خاك ، سنگ.

* آشنايي با پديده هاي فيزيكي در محيط؛ نور، حركت ، صدا، جاذبه.

 

نكات مهم در آموزش مفاهيم رياضي و علوم در پيش از دبستان:

* اهميت مشاهده و تجربه در آموزش.

* استفاده از وسايل كمك آموزشي.

* پرورش خلاقيت.

* فعاليت گروهي.

* استفاده از گردش ها و بازديد هاي علمي.

* تربيت و اجراي بازهاي مناسب آموزشي مرتبط با مفاهيم رياضي و علوم.

* تهيه وسايل ساده علمي و انجام آزمايشهاي ساده علمي.

 

فعاليتهاي عملي:

* تهيه وسايل كمك آموزشي براي آموزش مفاهيم رياضي و علوم مانند:

*دو مينوهاي رنگ، اشكال، اعداد ، رديف سازي، تابلوهاي آموزش فصل ها، انواع حيوانات و گياهان.

* تهيه وسايل ساده براي انجام آزمايشهاي ساده در مورد حواس پنج گانه .

* تهيه وسايل ساده براي شمارش و دسته بندي.

* تهيه وسايل ساده براي آزمايش در مورد آب، خاك، هوا و …

* طراحي بازي هاي آموزشي براي آموزش مفاهمي رياضي و علوم.

 

منابع پيشنهادي:

1 ـ رياضيات در دنياي كودك . مري كورت، ترجمه سرور كتبي.

2 ـ آزمايشهاي علوم براي دوره آمادگي و دبستان . جين هارلان ترجمه منشي طوس. مشهد انتشارات آستان قدس 1272.

3- مفاهیم ریاضی - آموزش ریاضیات پیش از دبستان – آقای مبینی، انتشارات به نشر

4- آموزش علوم به کودکان، دکتر نوروزی و خانم سینایی، انتشارات پیام آموزش مفاهیم

5- آموزش مفاهیم ریاضی : برای کودکان قبل از دبستان – بیژن محمدی لویه – نشر مارال 1386

6 -آموزش مفاهیم علوم: برای کودکان قبل از دبستان – بیژن محمدی لویه – نشر مارال 1386

 

 

آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی

سرفصل ها

الف: آشنايي با مهارتهای اجتماعي

 

* تعريف رشد اجتماعي.

* اهداف آموزش مهارتهای اجتماعي به كودكان.

* عوامل موثر بر رفتارهای اجتماعی کودکان.

* مراحل رشد اجتماعی.

* تاثیر مهدکودک بر رشد اجتماعی کودکان.

* ضرورت شناخت محيط اجتماعي براي كودكان.

* روشهای آموزش مهارتهای اجتماعي به كودكان.

* تاثیربازی، قصه وسایرفعالیتهاوبرنامه های ویژه آموزش خردسالان دررشد اجتماعی.

* تاثیر رسانه ها در رشد اجتماعی کودکان.

* تاثیر گروه های اجتماعی مختلف بر رشد اجتماعی کودکان به خصوص همسالان.

* تاثیر مربیان، والدین به ویژه مادر در رشد اجتماعی کودکان.

* چگونگی تنظیم فعالیتهای آموزشی برای آشنایی با زندگی اجتماعی.

ب : آشنايي با مفاهيم ديني

* تعریف برنامه ها و فعالیتهای دینی برای کودکان.

* اهداف ارائه مفاهيم ديني به كودكان.

* ضرورت و اهميت ارائه مفاهيم ديني به كودكان.

* مراحل رشد تفکر مذهبی از دیدگاه نظریه پردازان(پیاژه، گلدمن، کلبرگ و ...)

* روشهای ارائه برنامه ها و فعالیتهای ديني به كودكان.

* مفاهیم دینی قابل ارائه و مورد نیاز برای کودکان به تفکیک سن.

* ضوابط ارزشیابی از مفاهیم دینی ارائه شده به کودکان.

 

منابع پیشنهادی:

1- آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد، دکتر ناصر باهنر

2- تعلیم و تربیت و مراحل آن، دکتر غلامحسین شکوهی

 

 

قصه گویی و نمایش خلاق

 

سرفصل ها:

الف )قصه گویی:

تعريف قصه گويي و قصه خواني و تفاوت آنها با يكديگر

v انواع قصه گويي و قصه خواني.

v شناخت اصولي كه در قصه گويي و قصه سازي براي كودكان بايد رعايت شود.

v آشنايي با ويژگيهاي قصه گو.

v آشنايي با شرايط قصه گويي (انتخاب داستان و زمان و مكان نشستن مخاطبين …).

آشنايي با شيوه هاي قصه سازي (گروهي ـ انفرادي).

v آشنايي با شيوه هاي انتخاب قصه براي كودكان.

v نقش قصه گويي در پرورش خلاقيت و استعدادهاي كودكان.

v آشنايي با منابع مفيد در زمينه قصه گويي.

فعاليت عملي:

ـ انجام عملي قصه گويي در كلاس.

ـ انجام عملي قصه سازي در كلاس.

ـ انتخاب حداقل دو اثر در هر يك از مقوله هاي ادبيات كودكان و ارزشيابي بر هر يك بنا به ضوابط ارزشيابي بحث شده در كلاس

 

ب)نمایش خلاق

سرفصل ها:

 

v تعاريف و اهداف فعاليتهاي نمايشي براي كودكان.

v آشنايي با انواع فعاليت هاي نمايشي (خلاق ، براساس داستان ، براساس بازيهاي تخيلي ، عروسكي… ).

v شناخت روشهاي اجراي فعاليت هاي نمايشي براي كودكان.

v شناخت وسايل مورد نياز براي اجراي فعاليتهاي نمايشي و روشهاي تهيه وسايل ( لباس ، ماسك …).

v نقش فعاليت نمايشي در پرورش خلاقيت و استعدادهاي كودكان.

v آشنايي با منابع مفيد در زمينه فعاليت هاي نمايشي.

 

 

فعاليت عملي:

v اجرايي انواع فعاليت هاي نمايشي مثل عروسكي، داستان،…..

v اجراي انواع فعاليت هاي نمايشي براي كودكان و توسط كودكان.

 

منابع پيشنهادي:

1 ـ قصه و قصه گویی – محمدرضا یوسفی – نشر پیک بهار 1386

2 ـ اصول ادبيات كودكان، علي اكبر شعاري نژاد.

3 ـ قصه گويي و نمايش خلاق، ثريا قزل اياغ

4 ـ الفباي قصه نويسي، محمدرضا سرشار.

5 ـ گذري در ادبيات كودكان، دخت دولت آبادي و توران خمارلو. انتشارات كتاب كودك.

6 ـ دنياي قصه گويي ، آن پلوفسكي ، ترجمه اقليدي . انتشارات سروش.

7 ـ بچه ها مي تواند قصه بسازند، اسماعيل همتي.

8 ـ قصه گويي و راه و رسم آن . مصطفي رحمان دوست.

9- رویکردی بر قصه گویی و نمایش خلاق – یحیی ناظمی – نشر پاپار 1385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاشی و کار های دستی کودکان

الف:نقاشی

سرفصل ها:

 

v شناخت اهداف نقاشي كودكان .

v آشنايي با مراحل نقاشي كودكان و ويژگيهاي هر مرحله: (مرحله نقطه گذاري . خط خطي …).

v ويژگي هاي نقاشي كودكان (شفاف بيني، جان دارپنداري، واژگوني و …).

v انواع نقاشي هاي كودكان: (نقاشي آزاد، با موضوع ، براساس داستان و گروهي…).

v تكنيك هاي نقاشي كودكان:

1 ـ كلاژ و نقاشي: نقاشي با نخ، رنگ افشاني و نقاشي با اشكال هندسي .

2 ـ چاپ با مواد مختلف

3 ـ قرينه سازي و تكميل آن

v چگونگي بهره گيري از نقاشي در انتقال مفاهيم مختلف بهداشتي ، فرهنگي و اجتماعي به كودكان.

v آشنايي با شيوه هاي مناسب سازي فضا براي نقاشي كودكان (چيدن وسايل و ابزار…).

 

 

 

فعاليت عملي:

انجام انواع تكنيك هاي نقاشي در كلاس درس و مهدكودك.

ب:کاردستی

سرفصل ها:

v آشنايي با هدفهاي كارهاي دستي.

v اهميت كارهاي دستي در پرورش خلاقيت و استعدادهاي كودكان.

v آشنايي با تكنيك هاي مختلف در فعاليت ها و سرگرميهاي سازنده.

v روشهاي آموزش كارهاي دستي كودكان.

v شناخت ابزار و وسايل كارهاي دستي و كاربرد آنها (تهيه خمير، چسب و رنگ ….).

v شناخت اصولي كه در آموزش كارهاي دستي به كودكان بايد رعايت شود و ….

v شناخت انواع كارهاي دستي براي سنين مختلف (كلاژ، ماسك).

v استفاده از وسايل بي مصرف براي كارهاي دستي.

 

فعاليت عملي:

ـ انجام انواع كارهاي دستي در كلاس، مهدهاي كودك و خانه.

 

منابع پيشنهادي:

1 ـ نقاشي كودكان و فعاليت آن، آنااوليورفراري، ترجمه: عبدالرضا صرافان ـ انتشارات دستان آموزش هنر، تاليف مينو واثقي ، انتشارات پيام نور.

2-آموزش هنر براي خردسالان، ترجمه مرضيه قره داغي ـ انتشارات دنياي نو.

3-سرگرمی های سازنده و کاردستی کودکان – محمدحسین مرجو – کانون پرورش فکری کودکان 1381

4-کارهای دستی و هنری کودکان – لیلا انگجی ، منوچهر ترکمان – انتشارات مدرسه 1385

5-کارهای دستی با وسایل ساده – انتشارات مدرسه

 

 

بازی و اسباب بازی

سرفصل ها:

الف) بازي:

1 ـ تعريف بازي .

2 ـ عوامل مؤثر در بازي هاي كودكان.

3 ـ نقش بازي در رشد و سلامت كودكان: رشد جسمي، ذهني، عاطفي، اجتماعي و اخلاقي.

4 ـ بازي و خلاقيت.

 

ب) انواع بازي:

1 ـ انواع بازي هاي از نظر سن و مرحله رشد:

1 ـ 1 ـ بازي هاي تمريني.

2 ـ 1 ـ بازي هاي تخيلي.

3 ـ 1 ـ بازي هاي با قاعده.

 

2 ـ انواع بازي از نظر اجرا:

1 ـ 2 ـ فردي.

2 ـ 2 ـ گروهي.

 

3 ـ از نظر محتوا:

1 ـ 3 ـ بازي هاي آموزشي.

2 ـ 3 ـ بازي هاي سرگرم كننده.

3 ـ 3 ـ بازي هاي سازنده (خلاق).

4 – 3 ـ بازي هاي سنتي.

5 ـ 3 ـ بازي هاي الكترونيكي.

6 ـ 3 ـ بازي هاي آزاد.

 

4 ـ از نظر فضاي بازي:

1 ـ 4 ـ بازي هاي فضاي باز.

2 ـ 4 ـ بازي هاي فضاي بسته.

5 ـ از نظر وسايل بازي:

1 ـ 5 ـ بازي هاي بدون وسيله.

2 ـ 5 ـ بازي هاي با وسيله.

 

ج) نكات مهم در بازي كودكان

1 ـ شروع بازي.

2 ـ هنگام بازي.

3 ـ در پايان بازي.

4 ـ انتخاب اسباب بازي هاي مناسب براي هر سن.

 

فعاليت هاي علمي:

1 ـ بازديد از مراكز تهيه وسايل آموزشي و اسباب بازي ها.

2 ـ تهيه و ساخت بازي هاي آموزشي.

3 ـ آشنايي با وسايل تهيه و ساخت باز يهاي آموزشي.

4 ـ اجراي بازي ها توسط مربيان در كلاس.

 

منابع پشنهادی:

1-یادگیری از طریق بازی – سیدرضا فلاح چای – انتشارات انجمن اولیاء و مربیان : 1382

2-ایمنی کودک ( با اشاره به نکات ایمنی اسباب بازی و خطرات احتمالی ) – قاسم عسگری زاده – انتشارات ودیعت: 1384

3-اثر بازیهای رایانه ای بر روی کودک – بری گانتر – مترجم : سیدحسین پورعابدی – جوانه رشد : 1383

4-راهنمای انتخاب اسباب بازی – محمدرضا مطهری – انتشارات البرز : 1382

5-راهنمای انتخاب اسباب بازی – قاسم عسگری زاده – نشر آبی : 1385

6-روانشناسی بازی – دکتر سیامک مهجور – ساسان 1380

7-صدبازی با نوزاد – امامی ، امینایی ، جلیل وند ، علیمراد – موسسه پژوهشی کودکان دنیا 1381

8-بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستان از 5/2 تا 5 سالگی – رولین و سوزان مرودیت مترجم : سیروس صوت – نشر خجسته 1387

 

 

آشنایی با اختلالات رفتاری کودکان

سرفصل ها:

الف : اختلالات رفتاری

v تعریف اختلال رفتاری.

v مروری بر اختلالات شایع رفتاری.

v مروری بر اختلالات شایع رشدی.

v شناخت کودکان استثنایی و منابع ارجاع آنان.

 

ب: روشهای تغییر و اصلاح رفتار

v اصول کلی تغییر رفتار (ایجاد ارتباط، ارزیابی دقیق رفتار هدف، تعریف دقیق رفتار هدف و غیره).

v سبب شناسی و پدید آئی رفتار نابهنجار با تاکید بر دیدگاه رفتاری.

v روشهای و تکنیک های اصلاح رفتار کودکان.

v مهارتهای مربوط به افزایش رفتارهای مطلوب (توجه ، پاداش ، تحسین القابی).

v مهارتهای مربوط به کاهش رفتارهای نامطلوب (بی توجهی ، محروم سازی ، تنبیه).

v آشنایی با مراجع و مراکز مشاوره و درمان برای ارجاع مشکلات کودکان و خانواده ها.

 

منابع پیشنهادی:

1 – روشهای تغییر رفتار: دکتر سیف. انتشارات دانا، 1373.

2 – راهنمای اصلاح و رفتار کودکان و نوجوانان، دکتر یوسف کریمی ، فاطمی 74.

3 – اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن. مریم سیف نراقی و عزت الله نادری ، تهران، بدر 1370.

4 – اختلالات رفتاری کودکان، ترجمه تقی منشی طوسی – انتشارات قدس رضوی 1367.

 

مهارت های زندگی

سرفصل ها:

v تعريف مهارتهاي زندگي.

v ضرورت آموزش مهارتهاي زندگي.

v مروري بر مباني نظري آموزش مهارتهاي زندگي.

v شيوه هاي آموزش مهارتهاي زندگي.

v انواع مهارتهاي زندگي:

 

1 ـ مهارت مربوط به شناخت خود

الف: مهارتهاي مربوط به ابراز وجود.

ب : كنار آمدن با عواطف و هيجانات.

 

2ـ مهارت مربوط به نحوه ارتباط با ديگران.

الف: مهارت مربوط به دوست و دوست يابي.

ب: گوش دادن مؤثر.

 

3ـ مهارت مربوط به تصميم گيري و حل مساله.

4ـ مهارت مربوط به پرهيز از خشونت (رفتارهاي مناسب).

5ـ مهارت مربوط به مراقبت از سلامتي ـجسمي و روحي).

 

منابع پيشنهادي:

1 ـ برنامه هاي آموزش مهارتهاي زندگي . مولف: سازمان جهاني بهداشت، ترجمه خانم محمد خاني و نوري قاسم آبادي.

2 ـ روانشناسي قاطعيت . ترجمه عباس چيني.

3- آموزش مهارتهای زندگی به کودکان از طریق بازی دکتر جودی هانا والت اسلوبیک – مترجم : الهه خوشنویس، محمدرضا امیریان – رسبینا : 1383

 

حقوق کودک

سرفصل ها:

v تعريف كودك ، حق و ارتباط آن با رشد كودك.

v ضرورت توجه به حقوق كودكان.

v حقوق كودك در خانواده (با توجه به قوانين داخلي).

 

1 ـ‌ تكاليف والدين نسبت به فرزندان.

2 ـ تكاليف فرزندان نسبت به والدين.

 

v حقوق كودك در مراكز آموزشي با توجه به قوانين داخلي

v كودك آزاري:

v تعريف كودك آزاري.

v عوامل موثر در كودك آزاري.

v انواع كودك آزاري.

 

1 ـ غفلت و بي توجهي.

2 ـ آزار عاطفي.

3 ـ آزار جسمي.

4 ـ سوء استفاده (جنسي ، مواد مخدر ، كار …).

5 ـ پيامدهاي آزار به كودكان.

6 ـ قوانين موجود در زمينه حمايت از كودكان آزار ديده.

7 ـ موانع تحقق حقوق كودك و راهكارهاي آن.

 

v شيوه هاي آشنايي كودكان با حقوق خود.

v آشنايي با پيمان جهاني حقوق كودك (به اختصار).

 

منابع پیشنهادي:

1 ـ كتابخانه راهنماي آموزش پيمان نامه حقوق كودك . انتشارات يونيسف.

2 ـ كتابچه راهنماي كارگاه هاي شناخت حقوق كودك ترجمه مهدخت صنعتي و ناصر يوسفي. انتشارات كانون 1375.

3 ـ حقوق تطبيقي كودكان. شيرين عبادي.

 

 

پیوست ها

پیوست یک

کارورزی یک

 

به عنوان یک واحد آموزشی است که به طور همزمان با دروس آشنایی با اصول برنامه های آموزش و پرورش پیش از دبستان و روانشناسی کودک گذرانده می شود. دانشجویان با راهنمایی های استاد کارورزی برنامه های آموزشی در زمینه رشد شناختی،عاطفی،اجتماعی،جسمانی ،گفتاری وزبانی را فرا می گیرند.

 

هدف از کارورزی آشنایی با مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی است و طی آن آموزش گیرندگان با وظایف و مسئولیت های مدیر مهدکودک و مربی کودک آشنا می شود و این انتظار وجود دارد تا به مشاهده دقیق وعلمی محیط آموزشی و رفتار کودک بپردازند.

سر فصل های کارورزی1 که شامل تا 40 ساعت است به شرح زیر می باشد:

 

1. بازدید از چند مهد کودک.

 

2. مشاهده وتهیه گزارش اولیه وگزارش نهایی از مشخصات ساختمان،وضعیت و امکانات وتجهیزات و موارد ایمنی،بهداشتی وآموزشی وهمچنین برنامه های آموزشی درخصوص گروه سنی شیرخوار تا پایان 6سال.

تبصره: جهت گزارش اولیه فرم شماره1 ضمیمه گردیده است.

 

3. ساعات کارورزی متشکل از 2 ساعت جلسات توجیهی 1 ساعته می باشدکه در ابتد ا و اواسط دوره کارورزی تشکیل می گردد و در این جلسات سرپرست کارورزی به توضیح وتشریح مفهوم وهدف کارورزی در این دوره پرداخته وچگونگی مشاهده وتهیه گزارش کار را به آنها آموزش می دهد،بحث وتبادل نظرپیرامون مراکز بازدید شده ، بررسی مشکلات وارائه راه حلها،پیشنهادات ونظریات آنها درطی جلسات پایانی انجام می گیرد.

 

18 تا 38ساعت عملی، کارورز در مهد حضور دارد که به صورت 6تا 13 جلسه 3ساعته که طی دو هفته تا حداکثر یک ماه انجام می گیرد.کارورزان با تهیه گزارش از هر جلسه ،گزارش کاملی در پایان به استاد مربوطه ارائه می دهندواستاد کارورزی با نظارت و راهنمایی در طول دوره نقاط مثبت و منفی را برای دانشجو مشخص می نماید.درپایان دوره با توجه به کلیه مواردی که کارورز انجام داده ارزیابی صورت می گیرد.

 

پیوست دو : تصویرگواهینامه

 

جمهوری اسلامی ایران

بهزیستی استان.....

گواهینامه آموزشی

شماره : تاریخ :

 

بدینوسیله گواهی می گردد:

خانم .............. فرزند ........ شماره شناسنامه ..........کد ملی .......متولد.....

تحصیلات...... رشته تحصیلی ........ مرحله....... دوره آموزشی طرح ارتقاء دانش و مهارت ..... به شرح ذیل را:

1-درس................................ نمره...... به مدت.......

2-....................................... ...........به مدت.........

3-...................................... ........... به مدت.......

4-....................................... .......... به مدت .........

از تاریخ ................... لغایت ................... به مدت ....... ساعت با موفقیت به پایان رسانیده است.

 

 

مدیرکل بهزیستی استان رییس مرکز برگزارکننده

امضاء و مهر امضاء و مهر

 

 

 

پیوست سه:کارت ویژه مدیرن و مربیان

تصویر کارت

 

 

آرم جمهوری اسلامی

محل عکس

 

 

نام و نام خانوادگی............... محل تولد...........کد ملی............ تاریخ تولد................ مدرک

 

تحصیلی............ رشته تحصیلی....................... شماره دوره .....................

 

 

 

تصویر پشت کارت

 

مراحل دوره از تاریخ...................لغایت....................

تایید بهزیستی استان مجری دوره

مقدماتی(اول)

تکمیلی(دوم)

دوره توجیهی