منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقي سازمان بهزيستي

 
  1. خوش برخوردي – اخلاق مناسب با شان ارباب رجوع و جديت در كار – صبر و شكيبايي در ارتقاء خدمات به مراجعين در چهار چوب قوانين ضوابط و مقررات اداري.
  2. توجه كافي و مناسب به روحيات و شرايط جسماني مراجعين و تاكيد بر مقام و منزلت مراجعين به عنوان يك انسان نيازمند.
  3. تاكيد بر اجراي امور محوله و عدم اهمال در برآوردن نيازهاي مراجعين در چهارچوب قوانين و مقررات و ضوابط موجود.
  4. رعايت كامل شئونات اسلامي اعم از آراستگي – نظافت شخصي با تاكيد بر مقام والاي انساني
  5. تلاش در جهت استفاده هر چه بهتر از اطلاعات  و دانش و علم روز و ارتقا توان علمي و تخصصي در حيطه امور محوله.
  6. ارائه راهنمائي هاي لازم و مناسب و جلوگيري از سردرگمي ارباب رجوع با استفاده از راهكارهاي مناسب اطلاع رساني.
  7. تاكيد بر حفظ رازداري حرفه اي و امانت داري در اطلاعات فردي و خانوادگي مراجعين.
  8. دقت و جديت در اتخاذ روند صحيح و كامل ارائه خدمات به ارباب رجوع.
  9. رعايت اصول صرفه جويي و امانت داري در استفاده و بهره وري هر چه بهتر از امكانات موجود.
10-    پرهيز از تشريفات غير اصولي و زائد در ارائه خدمات به مراجعين.
11-    تمايلات مثبت به كار در ارائه خدمات به مراجعين.
12-   تاكيد بر تشويق پرسنل كوشا و ساعي و تنبيه و برخورد مناسب با نيروهايي كه در امور محوله فعاليت مناسبي ندارند.
13-   ارائه سرويسهاي مختلف خدماتي به مراجعين و جلوگيري از رنجش و خستگي ارباب رجوع.
14-     تهيه بروشور هاي مختلف اطلاعاتي جهت ايجاد رابطه مناسب با ارباب رجوع.