راههای تماس با سازمان

آدرس و شماره تلفنهاي تماس با سازمان


آدرس: چایکنار - بلوار شهریار - بعد از پارک مسافر - سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

کد پستی: 5156935761

 

شماره تلفن: توسط Pref. شماره 041

تلفن: 6556740 3 الی  6556745 3

شماره دورنگار: 6556760 3

روابط عمومی سازمان: 36556750