برچسب شده با

برچسب شده با مزیده و مناقصه

واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

مطالب/ واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

                           
      واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28 در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد قسمتی از ساختمان چشم انداز واقع در شهرستان تبریز را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

مطالب/ واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

                           
      واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28 در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد قسمتی از ساختمان اداره بهزیستی واقع در شهرستان جلفا را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

مطالب/ واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

                           
      واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28 در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد واحد مسکونی واقع در شهرستان بناب را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

مطالب/ واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

                           
      واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28 در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد واحد مسکونی واقع در شهرستان تبریز را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .
يکشنبه 7 ارديبهشت 1399